گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: رابطه رفتارهای مدنی- سازمانی اجباری با رفتارهای مدنی-سازمانی با توجه به نقش واسطه¬ای استرس شغلی و فرسودگی هیجانی

نام دانشجو : محسن طالب
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه تعارض و سرریز شدگی کار-خانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطه¬ای اضطراب کاری و خودکارآمدی شغلی

نام دانشجو : سید احسان صادقی اصفهانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه کینه¬توزی سازمانی با رفتارهای مدنی-سازمانی و جذابیت سازمانی در کارکنان یک مجموعه صنعتی

نام دانشجو : ایمان جنتی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با پرخاشگری در پرستاران: نقش تعدیل کننده بهزیستی روان¬شناختی

نام دانشجو : خلیفه آقاجری
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه هم وابستگی، دشواری های تنظیم هیجان، سبک های عشق و عوامل استرس زا در زنان شهر اصفهان

نام دانشجو : سمیرا مطیعیان
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/08
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه بهزیستی روان¬شناختی و رضایت زناشویی در میان انواع ازدواج (بررسی رابطه بین انواع ازدواج با بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی)

نام دانشجو : محسن خانبانی
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/08
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: نقش تعدیل کنندگی باورهای مذهبی بر رابطه استرس شغلی ، سلامت روانی و رضایت از زندگی پرستاران

نام دانشجو : علی اسدی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر تعهد و پذیرش درمانی بر مهارت¬های ذهن¬آگاهی، سرکوب فکر، کنترل فکر، انعطاف ناپذیری و ارزش¬مندی زندگی در بیماران قلبی-عروقی

نام دانشجو : سیما عندلیب
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه جو اخلاقی سازمان با همدلی سازمانی، سرمایه روان شناختی و رفتار¬های مدنی – سازمانی

نام دانشجو : افسانه رحمتی آذرمناآبادی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و خستگی با رفتار های انحرافی در محیط کار

نام دانشجو : صفورا دهقان
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه تعارض و سرریزشدگی کار- خانواده با جذابیت سازمانی با توجه به نقش پنج عامل بزرگ شخصیت

نام دانشجو : صدیقه الزهراء مدنی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه کینه توزی سازمانی با شادمانی کاری، عملکرد در نقش و بهزیستی روانی

نام دانشجو : راضیه صالحی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه تعارض و سرریز شدگی کار-خانواده با عاطفه وابسته به شغل، بهزیستی روانی و شکایات جسمی پرستاران زن

نام دانشجو : مهناز زراعتی شمس آبادی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه قلدری در محیط¬کار با شکایات روان¬تنی، عاطفه وابسته به شغل¬،¬ به¬زیستی روانی و معنوی

نام دانشجو : هاله رفیع زاده
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش عدالت سازمانی ادراک شده و تعالی¬یابی شغلی برای شادمانی شغلی¬، احساس انرژی در کار و معنا در کار

نام دانشجو : افسانه رضایی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه تعارض هنجاری، بی هنجاری سازمانی و بیگانگی شغلی با تعالی¬یابی شغلی، شادمانی شغلی و سرمایه روان¬شناختی

نام دانشجو : فرزانه خلج
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه معنا و معنویت در کار با بهزیستی روانی¬، شادکامی شغلی و رضایت شغلی با توجه به نقش واسطه ای عاطفه وابسته به شغل

نام دانشجو : حسن عابدینی خوراسگانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه بین هیجان مثبت و تنظیم هیجانی با عملکرد انطباقی با در نظر گرفتن نقش هیجان پذیری مثبت

نام دانشجو : رسول راجزی اصفهانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اعتباریابی ابزار سنجش رفتارهای ضد تولید از طریق داده های آرشیوی و خود گزارش دهی و رابطه آن با عدم امنیت شغلی و سلامت روانشناختی محیط کار در میان کارکنان کارخانجات سنگبری شهرستان محلات

نام دانشجو : شیوا نیک اندیش
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/14
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: : رابطه ی سبک های هویتی با انگیزش پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان دانشگاه خوراسگان

نام دانشجو : آناهیتا خدری
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: نقش سبک های مقابله در محیط کار، استرس شغلی و فرسودگی هیجانی بر رفتار های انحرافی و مدنی- سازمانی

نام دانشجو : فرشته حسن پور
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقايسه بيماران قلبي و افراد سالم از لحاظ راهبردهاي مقابله اي، نگرش های ناکارآمد و باورهاي فراشناختي، و بهزيستي رواني

نام دانشجو : حسنعلی صفری
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ویژگی¬های شخصیتی و سرسختی روانشناختی با تعارض کار-خانواده و رضایت زناشویی

نام دانشجو : قاسمی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/10/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه مولفه های سرمایه ی روانشناختی با رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در همسران ایثارگران شهرستان شهرکرد

نام دانشجو : مریم قاسمی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه بين كمال گرايي با رضايت زناشويي و روابط روما نتيك در دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان

نام دانشجو : ساناز ستایش منش
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6