گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ب‍ازی‍ک‍ن‍ان‌ ت‍ی‍م‌ م‍ل‍ی‌ وات‍رپ‍ل‍وی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ی‍م‌ م‍ل‍ی‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ا

نام دانشجو : ن‍ک‍وی‍ی‌، پ‍وی‍ا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۵‭‎۵‭‎۵:: ارت‍ب‍اط ن‍م‍ای‍ه‌ ت‍وده‌ ب‍دن‍ی‌ و ال‍گ‍وی‌ ت‍وزی‍ع‌ چ‍رب‍ی‌ ب‍دن‌ ب‍ا س‍رم‌ ل‍ی‍پ‍ی‍دی‌ خ‍ون‌ در دخ‍ت‍ران‌ ف‍ع‍ال‌ و غ‍ی‍رف‍ع‍ال‌ ۱۴ ت‍ا ۱۰ س‍ال‌

نام دانشجو : ب‍ل‍وک‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1388/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۵‭‎۳‭‎۲:: اث‍ر ۵ دق‍ی‍ق‍ه‌ دوی‍دن‌ ب‍ر ح‍ج‍م‌ ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ ۱۲ ت‍ا ۱۵ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌

نام دانشجو : س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌ ، آزاده‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1388/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۵‭‎۲‭‎۸:: اث‍ر ژل‌ آل‍وئ‍ه‌ ورا ب‍ر ق‍درت‌ و اس‍ت‍ق‍ام‍ت‌ م‍وش‍ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ر

نام دانشجو : خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۵‭‎۱‭‎۳:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍راک‍م‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ م‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ L2-L4 ش‍ن‍اگ‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ردی‍ف‍ان‌ خ‍ارج‍ی‌

نام دانشجو : دش‍ت‍س‍ت‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۱‭‎۹‭‎۱:: ت‍اث‍ی‍ر م‍س‍اب‍ق‍ات‌ م‍ت‍وال‍ی‌ ه‍ن‍دب‍ال‌ ب‍ر ک‍ورت‍ی‍زول‌ ای‍م‍ن‍وگ‍ل‍وب‍ی‍ن‌ A ب‍زاق‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ ه‍ن‍دب‍ال‍ی‍س‍ت‌

نام دانشجو : ن‍اظم‌، غ‍زال‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1388/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۱‭‎۴‭‎۳:: اث‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ی‍ک‌ دوره‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ح‍ب‍س‌ ن‍ف‍س‌ و اس‍ک‍وب‍ا ب‍ر ظرف‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ری‍وی‌ غ‍واص‍ان‌

نام دانشجو : ن‍وری‌، زه‍ره‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۱‭‎۳‭‎۰:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ طن‍اب‌ زدن‌ ب‍ر س‍طوح‌ ه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ی‍ن‌ ، آه‍ن‌ س‍رم‌ ، ف‍ری‍ت‍ی‍ن‌ و ت‍ران‍س‍ف‍ری‍ن‌ دخ‍ت‍ران‌ غ‍ی‍ر ورزش‍ک‍ار

نام دانشجو : پ‍وی‍ا، ف‍اطم‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۰‭‎۸‭‎۳:: ت‍اث‍ی‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ دوی‍دن‌ و م‍ص‍رف‌ ک‍ل‍س‍ی‍م‌ ب‍ر اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ ران‌ م‍وش‍ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ م‍اده‌ ع‍ق‍ی‍م‌ ش‍ده‌

نام دانشجو : ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۰‭‎۲‭‎۲:: اث‍ر ری‍ت‍م‌ روزان‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ ورزش‍ی‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اگ‍ران‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ م‍رد

نام دانشجو : ام‍ی‍ر اح‍م‍دی‌ ، م‍وس‍ی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۷‭‎۵‭‎۸:: ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ه‍وازی‌ - ب‍ی‌ ه‍وازی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ر ظرف‍ی‍ت‌ ک‍ار ج‍س‍م‍ان‍ی‌ ب‍ازی‍ک‍ن‍ان‌ ه‍ن‍دب‍ال‌

نام دانشجو : رض‍ای‍ی‌ ، زه‍را
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۷‭‎۵‭‎۷:: ت‍اث‍ی‍ر ده‌ روز ک‍اه‍ش‌ ت‍دری‍ج‍ی‌ ت‍م‍ری‍ن‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‌ ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ق‍ام‍ت‍ی‌ ب‍ر رک‍ورد ش‍ن‍ای‌ ۲۰۰ م‍ت‍ر آزاد و ب‍رخ‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ خ‍ون‍ی‌

نام دانشجو : ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۶‭‎۱‭‎۴:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوره‌ ت‍م‍ری‍ن‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍وازی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ی‍ن‌ ، ه‍م‍ات‍وک‍ری‍ت‌ و گ‍ل‍ب‍ول‍ه‍ل‍ی‌ ق‍رم‍زخ‍ون‌ زن‍ان‌ ب‍اردار

نام دانشجو : ج‍ل‍ی‌ ، م‍ه‍دی‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۵‭‎۷‭‎۴:: ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ر س‍ازی‌ ذه‍ن‍ی‌ ب‍ا ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ه‍ارت‌ س‍روی‍س‌ ک‍وت‍اه‌ ب‍دم‍ی‍ن‍ت‍ون‌ ( ف‍وره‍ن‍د)

نام دانشجو : م‍ق‍ن‍ی‌ ، م‍ری‍م‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۵‭‎۴‭‎۷:: م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ، ن‍وع‌ م‍ح‍ل‌ و ع‍ل‍ل‌ آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ ورزش‍ک‍اران‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در رق‍اب‍ت‍ه‍ای‌ ق‍وی‌ ت‍ری‍ن‌ م‍ردان‌ ای‍ران‌

نام دانشجو : ج‍ع‍ف‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۵‭‎۴‭‎۰:: ت‍اث‍ی‍ر ش‍ش‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ع‍ادل‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ت‍ع‍ادل‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ام‌ .اس‌

نام دانشجو : آب‍ت‍ی‍ن‌ ، اف‍س‍ان‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۵‭‎۳‭‎۹:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر دو ن‍وع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍دف‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ ب‍ر اج‍رای‌ س‍روی‍س‌ ک‍وت‍اه‌ ب‍دم‍ی‍ن‍ت‍ون‌

نام دانشجو : دادخ‍واه‌، رق‍ی‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1387/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۵‭‎۳‭‎۶:: م‍ی‍زان‌ و ع‍ل‍ل‌ آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ در م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ م‍ق‍اطع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ پ‍س‍ران‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد

نام دانشجو : ده‍س‍ت‍ان‍ی‌ ه‍رات‌ ، ح‍ج‍ت‌ ال‌ ...
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۵‭‎۰‭‎۳:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ گ‍ام‌ ب‍رداری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دارای‌ س‍ن‍درم‌ ک‍ف‌ پ‍ای‌ ص‍اف‌ ب‍ا ه‍م‍ردی‍ف‍ان‌ ن‍رم‍ال‌ آن‍ه‍ا

نام دانشجو : ک‍ش‍ک‍وئ‍ی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۵‭‎۰‭‎۰:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اض‍طراب‌ ح‍ال‍ت‍ی‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در دو وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ران‍گ‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ ب‍الا و پ‍ائ‍ی‍ن‌ از طری‍ق‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ SCAT و آزم‍ای‍ش‌ ک‍ورت‍ی‍زول‌ خ‍ون‌ در ب‍ازی‍ک‍ن‍ان‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌

نام دانشجو : ه‍م‍ت‍ی‍ان‌ ده‍ک‍ردی‌ ، ل‍ی‍لا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۴‭‎۵‭‎۲:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ ت‍م‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ق‍ام‍ت‍ی‌ ق‍درت‍ی‌ در ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ وت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍دن‍ی‌ ق‍ای‍ق‍ران‍ان‌

نام دانشجو : اش‍رف‌ ، ک‍ت‍ای‍ون‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۴‭‎۳‭‎۷:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوره‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ب‍ا وزن‍ه‌ ب‍ر روی‌ ت‍ع‍ادل‌ پ‍وی‍ا درم‍ردان‌ م‍س‍ن‌

نام دانشجو : ی‍زدان‍ی‌ ، ف‍رزاد
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۳‭‎۸‭‎۶:: م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ و خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ آس‍ی‍ب‌ در ف‍وت‍ب‍ال‍ی‍س‍ت‍ه‍ای‌ ح‍رف‍ه‌ای‌

نام دانشجو : ش‍ج‍اع‍ی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۳‭‎۸‭‎۴:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو روش‌ ح‍رک‍ت‌ اص‍لاح‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ درم‍ان‌ ع‍ارض‍ه‌ پ‍ای‌ پ‍ران‍ت‍زی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌

نام دانشجو : ش‍ک‍روی‌ ، م‍ه‍دی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۳‭‎۵‭‎۸:: ارت‍ب‍اط درص‍د چ‍رب‍ی‌ ب‍دن‌ ب‍ا ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ک‍رس‍ن‍ج‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ورزش‍ک‍ار و غ‍ی‍ر ورزش‍ک‍ار

نام دانشجو : چ‍ه‍رآزاد، م‍ج‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۳‭‎۵‭‎۲
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11