گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر دو روش‌ خ‍ود ال‍گ‍وده‍ی‌ و ن‍م‍ای‍ش‌ وی‍دئ‍وی‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ه‍ارت‌ س‍روی‍س‌ وال‍ی‍ب‍ال‌

نام دانشجو : س‍وزن‍ده‌ پ‍ور، رس‍ول‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۳‭‎۳‭‎۳:: اث‍ر ت‍م‍ری‍ن‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍وازی‌ ( راه‌رف‍ت‍ن‌ در آب‌) ب‍ر چ‍رب‍ی‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ زن‍ان‌ ی‍ائ‍س‍ه‌

نام دانشجو : زرآور، ل‍ی‍لا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۳‭‎۲‭‎۵:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ ب‍ر آم‍ادگ‍ی‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ورزش‍ک‍اران‌ ه‍ن‍دب‍ال‌

نام دانشجو : ج‍ه‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ، ام‍ی‍ر
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۳‭‎۰‭‎۶:: ع‍وام‍ل‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ورزش‍ی‌ زن‍ان‌ ک‍ارم‍ن‍د و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍وث‍ر درای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌

نام دانشجو : ه‍اش‍م‍ی‌ ، ه‍اج‍ر
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1385/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۲‭‎۵‭‎۵:: اث‍ر م‍ص‍رف‌ اض‍اف‍ی‌ اس‍ی‍دآس‍ک‍ورب‍ی‍ک‌ ب‍ر ت‍وان‌ ه‍وازی‌ و ب‍ی‌ ه‍وازی‌ ب‍ازی‍ک‍ن‍ان‌ ه‍ن‍دب‍ال‌

نام دانشجو : ول‍ی‌ ب‍ی‍گ‌ ، ن‍دا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1385/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۲‭‎۳‭‎۰:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوره‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ روی‌ ب‍رخ‍ی‌ ظرف‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ری‍وی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۵ ت‍ا ۱۰ س‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌ ن‍اش‍ی‌ از ورزش‌

نام دانشجو : ب‍ق‍ائ‍ی‌ ی‍زدی‌ ، ل‍ی‍لا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۲‭‎۰‭‎۱:: ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر س‍ه‌ روش‌ ب‍ی‍ش‌ ت‍م‍ری‍ن‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ب‍دن‌ م‍ردان‌ م‍اه‍ر ک‍ارات‍ه‌ ک‍ار

نام دانشجو : اب‍ری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۱‭‎۸‭‎۸:: اث‍ر رش‍د ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ س‍ن‍ی‍ن‌ ۱۷ - ۱۴ س‍ال‌

نام دانشجو : ای‍رج‍ی‌ ، ک‍رم‍ع‍ل‍ی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1378/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۱‭‎۵‭‎۲:: ت‍اث‍ی‍ر دو ش‍ی‍وه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ ب‍رSlm , Df ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ۱۸-۲۲ س‍ال‌

نام دانشجو : س‍ال‌ دروگ‍ر ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌ ، ام‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1385/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۰‭‎۸‭‎۲:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر س‍ه‌ روش‌ ت‍م‍ری‍ن‍ی‌ پ‍لای‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ، ب‍اوزن‍ه‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ر رک‍ورد پ‍رش‌ طول‌ ج‍ف‍ت‍ی‌ پ‍س‍ران‌ غ‍ی‍ر ورزش‍ک‍ار

نام دانشجو : ف‍ت‍اح‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1385/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۰‭‎۸‭‎۶:: م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ در ورزش‌

نام دانشجو : زارع‌ م‍ه‍ذب‍ی‍ه‌ ، ح‍س‍ام‌
رشته دانشجو : ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1385/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۰‭‎۵‭‎۶:: پ‍ای‍گ‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و دب‍ی‍ران‌ غ‍ی‍رت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍ذن‍ی‌

نام دانشجو : طاه‍ری‍ان‌ ، اک‍ب‍ر
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1385/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۲‭‎۰‭‎۵‭‎۰:: ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ درج‍ه‌ ح‍رارت‌ در م‍ی‍زان‌ ح‍داک‍ث‍راک‍س‍ی‍ژن‌ م‍ص‍رف‍ی‌ و زم‍ان‌ ب‍روز خ‍س‍ت‍گ‍ی‌

نام دانشجو : ک‍ی‍خ‍س‍روی‌ ، ف‍ری‍ده‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۹‭‎۹‭‎۴:: راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ا م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ورزش‍ی‌ در ورزش‍ک‍اران‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ و ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز

نام دانشجو : ح‍ق‌ ن‍گ‍ه‍دار، ف‍اطم‍ه‌
رشته دانشجو : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۹‭‎۲‭‎۷:: اث‍ر س‍ه‌ روش‌ ت‍م‍ری‍ن‍ی‌ اس‍ت‍ق‍ام‍ت‍ی‌ ، م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ر ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍دن‌ و ح‍داک‍ث‍ر اک‍س‍ی‍ژن‌ م‍ص‍رف‍ی‌

نام دانشجو : ح‍ج‍ج‍ی‌ ، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۹‭‎۰‭‎۷:: ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ پ‍ل‍ی‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ب‍ر روی‌ م‍س‍اف‍ت‌ پ‍رت‍اب‌ اوت‌ در ف‍وت‍ب‍ال‌

نام دانشجو : ام‍ام‍ی‌ ک‍اظم‌ آب‍اد ، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۸‭‎۸‭‎۶:: ت‍ای‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ پ‍لای‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ب‍رچ‍اب‍ک‍ی‌ ، ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ و ت‍وان‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ پ‍اه‍ا

نام دانشجو : ق‍ن‍اع‍ت‍ی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۸‭‎۷‭‎۳:: ن‍ح‍وه‌ گ‍ذران‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ ج‍وان‍ان‌ ۱۷ ت‍ا ۲۸ س‍ال‌ پ‍س‍ر ش‍ه‍ر خ‍وراس‍گ‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌

نام دانشجو : ن‍ظری‌، رس‍ول‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۴‭‎۷‭‎۸:: ت‍اث‍ی‍ر داروه‍ای‌ اس‍ت‍روئ‍ی‍د آن‍اب‍ول‍ی‍ک‌ - آن‍دروژن‍ی‍ک‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ وی‍ژه‌ آن‍زی‍م‌ ک‍رات‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ن‍ازس‍رم‍ی‌ در ب‍دن‍س‍ازان‌ م‍رد

نام دانشجو : ای‍م‍ان‍ی‌ پ‍ور، وح‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۸‭‎۴‭‎۵:: ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ی‍وگ‍ا روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ خ‍ون‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ دوم‌

نام دانشجو : داوران‌، ب‍ه‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۷‭‎۶‭‎۸:: ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ گ‍ام‌ ک‍ودک‍ان‌ ۲ ت‍ا ۵ س‍ال‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ن‍ورم‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد

نام دانشجو : ش‍ک‍رال‍ه‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۷‭‎۵‭‎۶:: ت‍اث‍ی‍ر ب‍رد و ب‍اخ‍ت‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ورت‍ی‍زول‌ و ک‍رات‍ی‍ن‍ی‍ن‌ ادرار ورزش‍ک‍اران‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ ( زن‌ )

نام دانشجو : ب‍ن‍ی‌ اس‍دی‌، طی‍ب‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۷‭‎۶‭‎۶:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ری‌ گ‍ل‍ی‍س‍ی‍ری‍د و ل‍ی‍پ‍وپ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ زن‍ان‌ ورزش‍ک‍ار و غ‍ی‍ر ورزش‍ک‍ار ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ی‍ائ‍س‍گ‍ی‌

نام دانشجو : ده‍ک‍ردی‍ان‌ ن‍ژاد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۷‭‎۴‭‎۰:: ت‍اث‍ی‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ادراک‍ی‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ چ‍ش‍م‌ و دس‍ت‌ دخ‍ت‍ران‌ ۶ و ۷ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ب‍اب‍ل‌

نام دانشجو : ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ارا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۷‭‎۳‭‎۱:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ و رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ دارای‌ م‍ع‍ل‍م‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ف‍اق‍د م‍ع‍ل‍م‌

نام دانشجو : ح‍اج‍ی‌ زاده‌، ع‍ب‍اس‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۶‭‎۹‭‎۴
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11