• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
بهناز ترکان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 8196
آخرين بروز رساني : 1400/04/10
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/torkan
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
زهرا جهانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3855
آخرين بروز رساني : 1400/04/22
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/z.jahani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
طیبه حاجیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1192
آخرين بروز رساني : 1400/02/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/t.hajian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
فروزنده دشتی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 10375
آخرين بروز رساني : 1400/11/03
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/dashti
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
نفیسه ربانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 696
آخرين بروز رساني : 1400/10/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Rabani
Google Scholar
فرزانه غلامعلیان دهاقانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1797
آخرين بروز رساني : 1400/07/25
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/f.gholamalian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
میترا ملائی نژاد
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 4011
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/molaeinejad
Google Scholar
دکتر مهسا السادات موسوی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 21890
آخرين بروز رساني : 1400/02/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mosavi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
نازی کریمی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 5342
آخرين بروز رساني : 1400/02/30
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/n.karimi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی