• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
بهناز ترکان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 7785
آخرين بروز رساني : 1400/04/10
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/torkan
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
زهرا جهانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3593
آخرين بروز رساني : 1400/04/22
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/z.jahani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
طیبه حاجیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 945
آخرين بروز رساني : 1400/02/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/t.hajian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
فروزنده دشتی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 9760
آخرين بروز رساني : 1400/04/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/dashti
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
نفیسه ربانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 439
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Rabani
Google Scholar
فرزانه غلامعلیان دهاقانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1572
آخرين بروز رساني : 1400/02/21
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/f.gholamalian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
میترا ملائی نژاد
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3899
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/molaeinejad
Google Scholar
دکتر مهسا السادات موسوی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 21328
آخرين بروز رساني : 1400/02/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mosavi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
نازی کریمی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 5001
آخرين بروز رساني : 1400/02/30
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/n.karimi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی