• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
بهناز ترکان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 7623
آخرين بروز رساني : 1400/02/12
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/torkan
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
زهرا جهانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3475
آخرين بروز رساني : 1400/02/13
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/z.jahani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
طیبه حاجیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 823
آخرين بروز رساني : 1400/02/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/t.hajian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
فروزنده دشتی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 9584
آخرين بروز رساني : 1399/11/28
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/dashti
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
نفیسه ربانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 270
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Rabani
Google Scholar
فرزانه غلامعلیان دهاقانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1445
آخرين بروز رساني : 1400/02/21
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/f.gholamalian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
میترا ملائی نژاد
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3843
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/molaeinejad
Google Scholar
دکتر مهسا السادات موسوی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 21057
آخرين بروز رساني : 1400/02/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mosavi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
نازی کریمی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 4841
آخرين بروز رساني : 1400/02/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/n.karimi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی