• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
دکتر احمد آذین
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1606
آخرين بروز رساني : 1399/03/31
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/a.Azin
Google Scholar
دکتر سیدمحمدصادق احمدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 22199
آخرين بروز رساني : 1400/06/29
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ms.ahmadi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
اسراء السادات احمدی علون آبادی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 15851
آخرين بروز رساني : 1399/09/03
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/a.ahmadi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر منصوره اشجع
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 14459
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ashjae
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر محمود اشرافی مهابادی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 27008
آخرين بروز رساني : 1400/04/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mahmoud.ashrafi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
نگار بهادر
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : علوم اقتصادی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 19213
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/bahador
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
سیامک بهارلویی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8993
آخرين بروز رساني : 1399/11/29
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/siamak.baharlouei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر جواد پنجه پور
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8556
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/panjepour
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر زینب پورخاقان شاهرضایی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 15337
آخرين بروز رساني : 1400/06/10
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/poorkhaghan
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر محمد جعفری فشارکی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10448
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/m.jafari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
سیدمحمدصادق حسینی کجانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10656
آخرين بروز رساني : 1396/08/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/hoseini
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر مسعود حیدری
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 20683
آخرين بروز رساني : 1400/09/08
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/m.heidari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر مهین خطیب نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4095
آخرين بروز رساني : 1400/06/27
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/khatibnia
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر سعید دائی کریم زاده
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10038
آخرين بروز رساني : 1400/08/03
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/karimzadeh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
مهرداد دادخواه تیرانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : علوم اقتصادی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 27984
آخرين بروز رساني : 1399/07/05
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/dadkhah
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
محسن دستگیر
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4697
آخرين بروز رساني : 1396/12/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohsen.dastgir
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر لیلا رئیسی دزکی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9085
آخرين بروز رساني : 1400/01/25
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/raisi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر علی رادان جبلی
مرتبه علمي : 5106
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 402
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/RadanJebeli
Google Scholar
دکتر علی رادان جبلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8980
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/radan
Google Scholar
دکتر اعظم رجالی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 12545
آخرين بروز رساني : 1400/08/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/rejali
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر احمدرضا رفیعی فروشانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9255
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/rafiei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر همایون رنجبر
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9867
آخرين بروز رساني : 1397/01/19
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ranjbar
Google Scholar
دکتر افسانه سروش یار
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 14123
آخرين بروز رساني : 1400/08/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/soroushyar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر محمدرضا شادمان فر
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6975
آخرين بروز رساني : 1399/01/25
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shadmanfar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر شهلا شاه ناصر
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7669
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shahnaser
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر محمدشریف شاهی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 11590
آخرين بروز رساني : 1398/12/27
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shahi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر حسین شریفی رنانی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 26408
آخرين بروز رساني : 1400/08/08
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/h.sharifi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر محمدرضا شمشیری
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 32945
آخرين بروز رساني : 1400/09/08
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/m.shamshiri
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر ثمین صبحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4523
آخرين بروز رساني : 1399/12/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Sobhi
دکتر سیدمهدی علامه
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 12691
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/m.allameh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر سعید علی احمدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 13723
آخرين بروز رساني : 1400/02/01
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/aliahmadi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر سارا قبادی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 28381
آخرين بروز رساني : 1400/07/19
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ghobadi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر مریم قربانی فر
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1146
آخرين بروز رساني : 1399/12/23
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ghorbanifar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
محمدرضا قنبری
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9537
آخرين بروز رساني : 1400/01/13
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohammadreza.ghanbari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر مهناز گودرزی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : روابط بین الملل و علوم سیاسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 16303
آخرين بروز رساني : 1400/08/10
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/goodarzi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر محمود مالمیر
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 25549
آخرين بروز رساني : 1396/10/14
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/malmir
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر سمیرا محسن پور
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1784
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/s.mohsenpour
دکتر حمزه محمدی خشوئی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 21874
آخرين بروز رساني : 1399/03/28
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohammadi_khoshouei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
فرشته منانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8970
آخرين بروز رساني : 1399/05/02
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/f.manani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر مجتبی نیک دوستی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10029
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/nikdousti
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر اکرم هراتیان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 51960
آخرين بروز رساني : 1400/08/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/haratian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر محمدرضا یزدانی زازرانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : روابط بین الملل و علوم سیاسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 21746
آخرين بروز رساني : 1400/09/14
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mryazdani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی