• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمد بهاروند
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14627
آخرين بروز رساني : 1400/06/19
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohammad.baharvand
دکتر بهاره تدین
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6491
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/b.tadayon
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر عبداله جبل عاملی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15664
آخرين بروز رساني : 1392/03/08
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/a.jabalameli
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر ناصر حسن پور کازرونی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6873
آخرين بروز رساني : 1399/01/17
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/naser.hasanpour
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر سمر حقیقی بروجنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 22607
آخرين بروز رساني : 1400/02/09
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/haghighiboroojeni
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر مقدی خدابخشیان کنارکی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11766
آخرين بروز رساني : 1399/12/21
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/khodabakhshian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر ساناز رهروی پوده
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7165
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/s.rahravi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر سیده پوراندخت سعادتی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4993
آخرين بروز رساني : 1399/03/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/s.pourandokht.saadati
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر بهرام شاهدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 27958
آخرين بروز رساني : 1399/06/15
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shahedi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر نگین صادقی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 61360
آخرين بروز رساني : 1399/04/01
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/n.sadeghi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
مهندس مسعود ضیائی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10274
آخرين بروز رساني : 1399/01/24
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ziaei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
دکتر مریم قاسمی سیچانی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 26469
آخرين بروز رساني : 1400/03/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/m.ghasemi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر فاطمه السادات مجیدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10156
آخرين بروز رساني : 1400/02/13
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/fa.majidi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر گلرخ کوپایی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11042
آخرين بروز رساني : 1399/11/02
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/g.kopaie
ورود به اتاق گفتگوی مجازی