• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
عاطفه آدینه فر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1960
آخرين بروز رساني : 1400/01/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/adinehfar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس منیژه السادات آسایش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 655
آخرين بروز رساني : 1399/08/18
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/asayesh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس سولماز ابدالی حاجی آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6462
آخرين بروز رساني : 1397/07/13
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/abdalihajiabadi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس نگین ابراهیمی دستگردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 522
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ebrahimidastgerdi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
حامد اسحاقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1734
آخرين بروز رساني : 1400/01/23
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/eshaghian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
الهه افلاکی سامانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 896
آخرين بروز رساني : 1399/02/04
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/aflakisamani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس فاطمه امیری نجف آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 37132
آخرين بروز رساني : 1399/07/22
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/f.amiri
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر حمیده بابایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2023
آخرين بروز رساني : 1399/03/09
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/babaee
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس شبنم بهرامی گهرویی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 692
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/bahramigahrouei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
آرمین بهشتی مارنانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2302
آخرين بروز رساني : 1400/05/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/beheshtimarnani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مژگان بیغمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 943
آخرين بروز رساني : 1400/06/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/bighami
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
مهندس لیلا پهلوان زاده
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5742
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/leila.pahlevanzadeh
مهندس بهاره تحسیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 294
آخرين بروز رساني : 1399/08/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/tahsiri
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
شیما تراب
مرتبه علمي : 5104
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 951
آخرين بروز رساني : 1399/07/13
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Torab
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر شیوا ترابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2690
آخرين بروز رساني : 1399/03/02
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/torabi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس عبدالرسول جان نثاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1300
آخرين بروز رساني : 1399/01/15
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/jannesari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس نسیم جهاندارملک ابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2737
آخرين بروز رساني : 1400/06/04
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/jahandarmalekabadi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس پریسا جوانفر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1376
آخرين بروز رساني : 1399/03/31
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/javanfar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مژگان حسنی کوچکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1025
آخرين بروز رساني : 1399/12/09
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/hasanikouchaki
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر زهرا خاشعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1813
آخرين بروز رساني : 1399/03/31
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/khashei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
نازنین خورسندی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1343
آخرين بروز رساني : 1399/10/23
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/khorsandi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس پریسا خیام نکویی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 698
آخرين بروز رساني : 1399/07/09
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/khayamnekuie
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
فرزاد دادخواه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2331
آخرين بروز رساني : 1399/07/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/farzad.dadkhah
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مرتضی داوری دولت آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 431
آخرين بروز رساني : 1400/03/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mDavari
مهندس نیلوفر راست قلم
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 774
آخرين بروز رساني : 1399/02/03
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/rastghalam
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
سید محمد رشتیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1121
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/rashtiyan
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر محمدرضا رفیعی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2522
آخرين بروز رساني : 1400/05/23
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/rafiee
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
زهرا زارعی کلیشادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2174
آخرين بروز رساني : 1400/04/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/zahra.zarei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
ندا زمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4481
آخرين بروز رساني : 1400/06/28
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/neda.zamani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس پگاه السادات زنجانی زاده اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 566
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/zanjanizadehesfahani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
رویا سعیدی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1187
آخرين بروز رساني : 1399/02/02
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/saeidiboroujni
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
فهیمه سیانکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1304
آخرين بروز رساني : 1399/07/09
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sianaki
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
شیرین شاپری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 347
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shapari
احمد شفیعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 306
آخرين بروز رساني : 1400/03/12
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shafiee
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
حامد شفیعیون
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1040
آخرين بروز رساني : 1399/08/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shafieiyoon
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
فائزه شمشیری
مرتبه علمي : 5104
گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید :
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shamshiri
فائزه شمشیری
مرتبه علمي : 5104
گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید :
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/FAEZEH.shamshiri
دکتر حسین شهرکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2238
آخرين بروز رساني : 1400/06/25
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shahraki
مهندس فرناز شکرریزلاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1453
آخرين بروز رساني : 1399/07/05
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shekarrizlari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
سارا صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4422
آخرين بروز رساني : 1399/07/15
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sa.sadeghi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
فرزین صالحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2436
آخرين بروز رساني : 1399/01/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/fa.salehi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس نگین صالحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1570
آخرين بروز رساني : 1400/01/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/negin.salehi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس پیمان صفاپور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1366
آخرين بروز رساني : 1399/08/17
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/safapour
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر مرضیه صفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 560
آخرين بروز رساني : 1399/04/21
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/safari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مرضیه ضیائی احمدآبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2738
آخرين بروز رساني : 1400/01/28
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/marzieh.ziaei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر منصور طالبی
مرتبه علمي : 5106
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 631
آخرين بروز رساني : 1399/11/27
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Talebi
احمدرضا طاهری اصل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1238
آخرين بروز رساني : 1399/03/30
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/taheriasl
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر سیده مرضیه طبائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10575
آخرين بروز رساني : 1400/04/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sm.tabaeian
مهندس طیبه السادات طباطبایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 100
آخرين بروز رساني : 1400/06/13
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/tayebehsadat.tabatabaei
مهندس منصوره طرفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 136
آخرين بروز رساني : 1400/06/25
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mtorfi
فرشاد طهماسبی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 977
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/tahmasebizadeh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر هاجر عباد سیچانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4297
آخرين بروز رساني : 1399/12/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ebadsichani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مریم عبدالعلی زنجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 557
آخرين بروز رساني : 1400/04/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/abdolalizanjani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس شیدا عبدلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 458
آخرين بروز رساني : 1399/01/30
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sheyda.abdoli
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس ایمان عشقی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 587
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/eshghinejad
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر محمد علی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 479
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohammad.alizadeh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
آرام فاضل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 582
آخرين بروز رساني : 1399/01/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/aram.fazel
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس شقایق قائمی فر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 749
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ghaemifar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس احسان گودرزی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 916
آخرين بروز رساني : 1399/01/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/goudarzinezhad
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر محمد لطیفی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1476
آخرين بروز رساني : 1400/05/29
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Latifi
مهندس الهام محسن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1300
آخرين بروز رساني : 1399/07/05
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohsenpour
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس فائزه محقق
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4737
آخرين بروز رساني : 1399/04/04
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/f.mohaghegh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس بهاره مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4922
آخرين بروز رساني : 1399/10/02
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/bmokhtari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
نوید مدندوست
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3314
آخرين بروز رساني : 1400/01/22
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/na.madandoust
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس فرنوش مسرور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 555
آخرين بروز رساني : 1400/04/28
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Masroor
مهندس طاهره ملاح نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3412
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/tahereh.mallahnia
مهندس ملیحه ملکی وادقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 252
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Malekivadeghani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
علی مهرعلیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 619
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mehralian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مصطفی مهره کش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 464
آخرين بروز رساني : 1399/01/27
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohrehkesh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مازیار مومنی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1571
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/momeniboroujeni
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مهدی میرابدخت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1578
آخرين بروز رساني : 1399/08/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mirabdokht
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
آسوده میرخواجه الدین
مرتبه علمي : 5104
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 683
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Mirkhajehdin
بنت الهدی نثاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 979
آخرين بروز رساني : 1400/03/25
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/nesari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
الهه نصر اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4679
آخرين بروز رساني : 1400/04/01
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/nasreisfahani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
سعیده نصیرهرندی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 454
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/nasirharandi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر بهرام نوروزی
مرتبه علمي : 5104
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Bahram.Noroozi
شهباز نوری فشارکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2677
آخرين بروز رساني : 1399/12/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/nourifasharaki
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس آتناالسادات هاشمی فشارکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 233
آخرين بروز رساني : 1400/05/19
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/HashemiFesharaki
مهندس هاله هنریار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 606
آخرين بروز رساني : 1399/01/12
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/honaryar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس سیده سارا وطن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5079
آخرين بروز رساني : 1395/11/03
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sa.vatanpour
دکتر سارا کامران
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1202
آخرين بروز رساني : 1399/04/01
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/kamran
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر پریسا کاویانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1578
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/parisa.kaviani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس زهرا کرامت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 729
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/keeamat
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
نازنین کشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1331
آخرين بروز رساني : 1399/08/05
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/keshani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس یوسف کمالی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 847
آخرين بروز رساني : 1400/06/27
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/yousef.kamali
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
سحر کندری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 644
آخرين بروز رساني : 1399/06/01
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/kondori
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
محمدباقر یکتا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 424
آخرين بروز رساني : 1400/06/12
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/yekta
ورود به اتاق گفتگوی مجازی