• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
عاطفه آدینه فر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1802
آخرين بروز رساني : 1400/01/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/adinehfar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس منیژه السادات آسایش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 537
آخرين بروز رساني : 1399/08/18
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/asayesh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس سولماز ابدالی حاجی آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6397
آخرين بروز رساني : 1397/07/13
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/abdalihajiabadi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس نگین ابراهیمی دستگردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 387
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ebrahimidastgerdi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
حامد اسحاقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1654
آخرين بروز رساني : 1400/01/23
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/eshaghian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
الهه افلاکی سامانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 818
آخرين بروز رساني : 1399/02/04
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/aflakisamani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس فاطمه امیری نجف آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 37041
آخرين بروز رساني : 1399/07/22
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/f.amiri
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر حمیده بابایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1960
آخرين بروز رساني : 1399/03/09
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/babaee
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس شبنم بهرامی گهرویی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 571
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/bahramigahrouei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
آرمین بهشتی مارنانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2179
آخرين بروز رساني : 1400/04/03
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/beheshtimarnani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مژگان بیغمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 850
آخرين بروز رساني : 1399/12/02
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/bighami
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
Google Scholar
مهندس لیلا پهلوان زاده
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5645
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/leila.pahlevanzadeh
مهندس بهاره تحسیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 263
آخرين بروز رساني : 1399/08/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/tahsiri
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
شیما تراب
مرتبه علمي : 5104
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 838
آخرين بروز رساني : 1399/07/13
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Torab
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر شیوا ترابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2438
آخرين بروز رساني : 1399/03/02
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/torabi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس عبدالرسول جان نثاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 975
آخرين بروز رساني : 1399/01/15
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/jannesari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس نسیم جهاندارملک ابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2545
آخرين بروز رساني : 1400/01/17
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/jahandarmalekabadi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس پریسا جوانفر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1285
آخرين بروز رساني : 1399/03/31
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/javanfar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مژگان حسنی کوچکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 940
آخرين بروز رساني : 1399/12/09
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/hasanikouchaki
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر زهرا خاشعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1611
آخرين بروز رساني : 1399/03/31
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/khashei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
نازنین خورسندی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1169
آخرين بروز رساني : 1399/10/23
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/khorsandi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس پریسا خیام نکویی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 576
آخرين بروز رساني : 1399/07/09
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/khayamnekuie
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
فرزاد دادخواه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2249
آخرين بروز رساني : 1399/07/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/farzad.dadkhah
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مرتضی داوری دولت آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 265
آخرين بروز رساني : 1400/03/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mDavari
مهندس نیلوفر راست قلم
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 592
آخرين بروز رساني : 1399/02/03
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/rastghalam
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
سید محمد رشتیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 835
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/rashtiyan
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر محمدرضا رفیعی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2333
آخرين بروز رساني : 1400/03/30
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/rafiee
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
زهرا زارعی کلیشادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2057
آخرين بروز رساني : 1399/06/29
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/zahra.zarei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
ندا زمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4149
آخرين بروز رساني : 1400/03/29
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/neda.zamani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس پگاه السادات زنجانی زاده اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 444
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/zanjanizadehesfahani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
رویا سعیدی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1126
آخرين بروز رساني : 1399/02/02
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/saeidiboroujni
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
فهیمه سیانکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1248
آخرين بروز رساني : 1399/07/09
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sianaki
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
شیرین شاپری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 288
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shapari
احمد شفیعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 254
آخرين بروز رساني : 1400/03/12
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shafiee
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
حامد شفیعیون
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 963
آخرين بروز رساني : 1399/08/20
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shafieiyoon
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر حسین شهرکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2058
آخرين بروز رساني : 1399/02/30
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shahraki
مهندس فرناز شکرریزلاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1414
آخرين بروز رساني : 1399/07/05
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/shekarrizlari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
سارا صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4297
آخرين بروز رساني : 1399/07/15
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sa.sadeghi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
فرزین صالحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2342
آخرين بروز رساني : 1399/01/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/fa.salehi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس نگین صالحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1469
آخرين بروز رساني : 1400/01/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/negin.salehi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس پیمان صفاپور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1234
آخرين بروز رساني : 1399/08/17
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/safapour
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر مرضیه صفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 499
آخرين بروز رساني : 1399/04/21
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/safari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مرضیه ضیائی احمدآبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2681
آخرين بروز رساني : 1400/01/28
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/marzieh.ziaei
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر منصور طالبی
مرتبه علمي : 5106
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 492
آخرين بروز رساني : 1399/11/27
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Talebi
احمدرضا طاهری اصل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1172
آخرين بروز رساني : 1399/03/30
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/taheriasl
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر سیده مرضیه طبائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10213
آخرين بروز رساني : 1399/03/22
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sm.tabaeian
مهندس طیبه السادات طباطبایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/tayebehsadat.tabatabaei
فرشاد طهماسبی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 903
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/tahmasebizadeh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر هاجر عباد سیچانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4137
آخرين بروز رساني : 1399/12/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ebadsichani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مریم عبدالعلی زنجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 487
آخرين بروز رساني : 1399/08/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/abdolalizanjani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس شیدا عبدلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 415
آخرين بروز رساني : 1399/01/30
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sheyda.abdoli
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس ایمان عشقی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 468
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/eshghinejad
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر محمد علی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 432
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohammad.alizadeh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
آرام فاضل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 509
آخرين بروز رساني : 1399/01/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/aram.fazel
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس شقایق قائمی فر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 641
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/ghaemifar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس احسان گودرزی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 846
آخرين بروز رساني : 1399/01/16
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/goudarzinezhad
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر محمد لطیفی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1213
آخرين بروز رساني : 1400/03/13
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Latifi
مهندس الهام محسن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1177
آخرين بروز رساني : 1399/07/05
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohsenpour
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس فائزه محقق
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4606
آخرين بروز رساني : 1399/04/04
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/f.mohaghegh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس بهاره مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4850
آخرين بروز رساني : 1399/10/02
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/bmokhtari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
نوید مدندوست
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3211
آخرين بروز رساني : 1400/01/22
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/na.madandoust
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس فرنوش مسرور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 493
آخرين بروز رساني : 1399/07/14
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Masroor
مهندس طاهره ملاح نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3303
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/tahereh.mallahnia
مهندس ملیحه ملکی وادقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 200
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Malekivadeghani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
علی مهرعلیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 527
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mehralian
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مصطفی مهره کش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 408
آخرين بروز رساني : 1399/01/27
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mohrehkesh
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مازیار مومنی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1493
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/momeniboroujeni
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس مهدی میرابدخت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1502
آخرين بروز رساني : 1399/08/06
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/mirabdokht
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
آسوده میرخواجه الدین
مرتبه علمي : 5104
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 608
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/Mirkhajehdin
بنت الهدی نثاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 926
آخرين بروز رساني : 1400/03/25
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/nesari
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
الهه نصر اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4233
آخرين بروز رساني : 1400/04/01
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/nasreisfahani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
سعیده نصیرهرندی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 384
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/nasirharandi
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
شهباز نوری فشارکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2563
آخرين بروز رساني : 1399/12/11
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/nourifasharaki
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس هاله هنریار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 516
آخرين بروز رساني : 1399/01/12
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/honaryar
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس سیده سارا وطن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4967
آخرين بروز رساني : 1395/11/03
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/sa.vatanpour
دکتر سارا کامران
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1064
آخرين بروز رساني : 1399/04/01
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/kamran
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
دکتر پریسا کاویانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1383
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/parisa.kaviani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس زهرا کرامت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 634
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/keeamat
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
نازنین کشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1269
آخرين بروز رساني : 1399/08/05
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/keshani
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
مهندس یوسف کمالی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 659
آخرين بروز رساني : 1399/01/30
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/yousef.kamali
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
سحر کندری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 549
آخرين بروز رساني : 1399/06/01
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/kondori
ورود به اتاق گفتگوی مجازی
محمدباقر یکتا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 355
آخرين بروز رساني :
آدرس: prof.khuisf.ac.ir/yekta
ورود به اتاق گفتگوی مجازی