دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: فراترکیب مدل تعادل کار و زندگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : راهبرد اجتماعی و فرهنگی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 595
صفحه پایان : 622
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صدیقه مقبلی مهنی - مهربان هادی پیکانی - رضا ابراهیم زاده دستجردی - البرز قیتانی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 19
:: ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی شهر اصفهان بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات رسانه ای
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 41
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 60
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دیبا هاشمی فشارکی - رضا ابراهیم زاده دستجردی - اکبر اعتباریان خوراسگانی - البرز قیتانی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 18
:: 17- شناسایی کدهای اخلاقی گردشگری پایدار و ارائه الگو برای پیاده سازی آن مورد مطالعه: استان بوشهر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 154
صفحه پایان : 170
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین عسکری دشتی - مهرداد صادقی ده چشمه - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 17
:: مطالعه جامعه شناختی راهبردها و پیامدهای کنش اعتراضی غیر رادیکال در سازمان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات جامعه شناختی
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 49
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 111
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مالک شیخی - اکبر اعتباریان خوراسگانی - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 16
:: عوامل موثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : راهبرد فرهنگ
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 53
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 42
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا مسعودی نیا - علی رشیدپور - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 15
:: 14- تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی هارونی - رضا ابراهیم زاده دستجردی - علی رضا ابراهیم پور -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 14
:: 13- تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-6069
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 15
صفحه پایان : 33
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی نصوحی - اکبر اعتباریان خوراسگانی - مهربان هادی پیکانی - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 13
:: شناسایی مولفه های مدرسه پژوهش محور به منظور ارائه الگوی جامعه برای آموزش پرورش دولتی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 32
صفحه پایان : 57
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : الهام چاوشی - بدری شاه طالبی - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 12
:: 11- ارائه مدل سلبي تعادل كار و زندگي اسلامي با رويكرد فراتركيب

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رهيافتهاي نوين مديريت جهادي و حكمراني اسلامي
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 79
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صدیقه مقبلی مهنی - مهربان هادی پیکانی - رضا ابراهیم زاده دستجردی - البرز قیتانی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 11
:: تجربه زيسته استادان دانشگاه شهركرد از تعارض كار و خانواده: مطالعه پديدارشناسي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات منابع انسانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 101
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی هارونی - رضا ابراهیم زاده دستجردی - مهرداد صادقی ده چشمه - سید رحیم موسویان -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 10
:: 9- شناسایی مولفه های متقاعدگرانه تبلیغات بیلبورد برای کالاها و خدمات فرهنگی به منظور ارائه الگو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : مجله مدیریت فرهنگی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 25
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 79
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلام رضا مالکی فارسانی - علی رشیدپور - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 9
:: 8- طراحي مدل خط مشي گذاري باز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه خط مشي گذاري عمومي در مديريت
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 41
صفحه شروع : 179
صفحه پایان : 194
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی نصوحی - اکبر اعتباریان خوراسگانی - مهربان هادی پیکانی - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 8
:: 7- طراحی و اعتباریابی الگوی توانمندسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان )یک مطالعه آمیخته(

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 621
صفحه پایان : 632
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : راضیه فیاض - بدری شاه طالبی - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 7
:: پیشایندها و پیامدهاي کدهاي اخلاق گردشگري مطالعه: استان بوشهر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : فرهنگ در دانشگاه اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 637
صفحه پایان : 670
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین عسکری دشتی - مهرداد صادقی ده چشمه - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 6
:: اثرات زبان انگیزشی رهبر بر اشتیاق کارکنان ازطریق متغیرهای میانجی ادراک از ارتباطات شفاف و متقارن، درک از ارتباط فرد ـ سازمان و شهرت درون سازمانی ادراک شده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی هارونی - رضا ابراهیم زاده دستجردی - علی رضا عابدینی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 5
:: 4- بررسي اثرات هوش هيجاني بر توانمند سازي کارکنان شرکت گيتي پسند اصفهان با اثر تعديل گري ارزشهاي فردي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات رفتاری در مدیریت
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 20
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی هارونی - رضا ابراهیم زاده دستجردی - مهرداد صادقی ده چشمه -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 4
:: 3- ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 85
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 53
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 114
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی خسرو شاهی - فائزه تقی پور - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 3
:: 2- مدل مفهومی تبلیغات شخصی سازی شده: رویکرد فراترکیب

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 42
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 175
صفحه پایان : 196
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم عزیزی نیا - رضا ابراهیم زاده دستجردی - مهرداد صادقی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 2
:: 1- شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعة منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 41
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 24
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدالمجید محمدی نجف آبادی - اکبر اعتباریان خوراسگانی - رضا ابراهیم زاده دستجردی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 1
:: A hybrid recommender system based‑on link prediction for movie baskets analysis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : journal of big data
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammadsadegh Vahidi Farashah - Akbar Etebarian - Reza Azmi - Reza Ebrahimzadeh -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 13
:: توانمندسازهای انعطافپذیری کارکنان با رویکرد پدیدارشناسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : نشریه علمی آموزش در علوم انتظامی-
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 27
صفحه شروع : 485
صفحه پایان : 508
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد حیدری - مهربان هادی پیکانی - رضا ابراهیم زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 12
:: ارزیابی پتانسیل های گردشگری برای بازآفرینی بافت تاریخی شهر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات مديريت شهري
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 41
صفحه شروع : 63
صفحه پایان : 77
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - رضا ابراهیم زاده - مهرداد صادقی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 11
:: رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با نگرش به سوئ مصرف مواد مخدر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات جامعه شناسی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 10.30495/J
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 48
صفحه شروع : 113
صفحه پایان : 182
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - مهرداد صادقی - رضا ابراهیم زاده - مجید ماهرانی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 10
:: فهم تجربۀ سکوت سازمانی: مطالعه ای پدیدارشناسانه در ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات منابع انسانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 91/39176
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - رضا ابراهیم زاده - مهرداد صادقی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 9
:: پژوهش محوری چندلايه: ارائه مدل پارادايمي مدرسه پژوهش محور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-63
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 166
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : الهام چاوشی - بدری شاه طالبی - رضا ابراهیم زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 8

1 2 3