گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: شناسايي شاخص هاي كاربردي باشگاه بازي كودك با رويكرد روان شناسي ورزشي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات روان شناسي ورزشي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 35
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه ادبيات تعليمي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 49
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تحلیل تماتیک مؤلفه های مرتکبین قلدری سایبری در دانش آموزان دبیرستانی: یک مطالعة کیفی استقرایی مبتنی بر متن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه نواوري آموزشي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0.04
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 75
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طاهره پژوهي - محمد علي نادي - ايلناز سجاديان -
:: مطالعه تطبیقی مدلهای مدارس کسبوکار در کشورهای منتخب؛ مطالعه موردی: نظام پیشدبستان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات پيش دبستان و دبستان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.04
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا افتخاري - محمد علي نادي - فريبا كريمي -
:: ارائه الگوی رهبری مدارس موفق در دوره ابتدايي مبتني برنظريه زمينه ای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : رهيافتي نو در مديريت آموزشي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهره مشايخي - محمد علي نادي - فريب كريمي -
:: مولفه های اخلاق در آموزش مدیریت مسئولانه آموزش عالی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامة پژوهش اجتماعی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی شفقت محور و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش‌های ناکارآمد، خودکنترلی و سلامت روان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه روانشناسي مثبت
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.54
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.54
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : انسيه صادقي - ايلناز سجاديان -
:: تجارب زیسته دانش آموزان دوره تحصیلی ابتدایی از پدیده مصرف آب

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1379
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 60
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندارجائیان نرگس کشتی آرای -
:: روش های تدریس مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران:مطالعه کیفی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه ریزی درس
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 16
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی کشاورزی محمد حسین یارمحمدیان -
:: اعتباریابی مدل بازاریابی برای موسسات آموزش عالی خصوصی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه آینده پژوهی مدیریت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 113
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 69
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رویا بابایی کسمایی -
:: تاثیر آموزش مبتنی بر امید به شیوه شناختی معنوی بر نگرانی و فشار روانی مادران دارای فرزند مبتلا به بیماری سرطان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه سلامت روان کودک
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 174
صفحه پایان : 184
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پریوش گراوند غلامرضا منشئی -
:: مقایسه اثربخشی بسته آموزشی تلفیقی غیررایانه ای حافظه فعال و توجه انتخابی با بسته نرم افزاری توانمند سازی شناختی کاپیتان لاک بر مولفه های کارکردهای اجرایی در دختران مبتلا به بیماری صرع لوب گیجگاهی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پزشکی خراسان شمالی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 102
صفحه پایان : 112
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نفیسه طباطبایی ایلناز سجادیان -
:: مقایسه میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و مهارت های اجتماعی برکاهش نشانه های پرخاشگری نوجوانان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله مطالعات ناتوانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 6
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیده معصومه حسینی کیا شعله امیری غلامرضا منشئی -
:: بررسی روایی سازه حافظه فعال هیجانی از طریق آموزش بسته شناختی-هیجانی-اجتماعی حافظه فعال دانش آموزان دختر پایه پنجم دبستان های تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 23
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مژگان حسنی - ایلناز سجادیان -
:: الگوی ساختاری رابطه بین ویژگی های شخصیتی و قابلیت های هوش هیجانی با انگیزه بخشش بین فردی در بین دانشجویان پرستاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه روان پرستاری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 74
صفحه پایان : 81
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا شانه ساززاده -
:: الگوی تحلیل مسیر روابط بین نوعدوستی، نگرش ها و باورها با رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دختر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله روان شناسی اجتماعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 48
صفحه شروع : 11
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضیه بابا صفری ایلناز سجادیان -
:: تحلیلی بر مولفه های اخلاقی تجاری سازی دانش در آموزش عالی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو عرفان-رضا ابراهیم زاده -
:: رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار با رضایت از تدریس در دانشگاه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نسرین قهرمانی -
:: اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرتبط با درد و افسردگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 8
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزان ایران دوست - سهیلا صفری - حمید طاهر نشاط دوست - محمد علی نادی -
:: رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی در کارکنان دانشگاههای دولتی شهر شیراز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 81
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلی نادی - نفیسه گل شیرازی - سارا فرح گل -
:: ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی سیاهه سنجش صلاحیت اخلاقی دبیران دوره متوسطه اول شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 83
صفحه پایان : 104
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - نزهت الزمان مشفقی -
:: تأثیر تعهد دینی، دلبستگی دینی و همدلی بر پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 80
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محبوبه فرحان فر - محمدعلی نادی - حسین مولوی -
:: رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن گل پرور - محمدعلی نادی -
:: Comparison of social adjustment and self-control of patients suffering from epilepsy and normal individuals

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 225
صفحه پایان : 230
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Parvin Khalili Esfahani - Qolamreza Manshaee - Mohamad Ali Nadi - -
:: Analyzing the relationship of organizational trust and organizational culture with knowledge sharing behavior in teachers of second intermediate period

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Education research and reviews
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 722
صفحه پایان : 727
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sakineh Shahhosseini - Mohammad Ali Nadi - -

1 2