گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

:: سرپرست تیم جهت شرکت در مسابقات ربو کاپ

محل ارائه : چین
تاریخ برگزاری : 1387/04/20
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: روانشناسی ورزشی

محل ارائه : اهواز
تاریخ برگزاری : 1384/02/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: بحران اب

محل ارائه : دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1392/02/25
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: مصاحبه با دانشجویان پذیرفته شده مقطع دکتری

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1393/03/31
چگونگی حضور : سخنران


داور
:: همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی

محل ارائه : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1391/07/10
چگونگی حضور : سخنران


:: کار با دستگاه های ادراک عمق

محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ برگزاری : 1390/12/18
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی

محل ارائه : دانشگاه ازاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1391/08/11
چگونگی حضور : سخنران


:: بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه

محل ارائه : فلاورجان اصفهان
تاریخ برگزاری : 1386/03/24
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: مدیریت استراتژیک

محل ارائه : دانشگاه ازاد خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1385/10/07
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: اولین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاههای جان اسلام با محوریت روانشناسی ورزشی

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1386/02/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی

محل ارائه : دانشگاه ازاد واحد تفت
تاریخ برگزاری : 1391/02/08
چگونگی حضور : شرکت کننده


هیت رئیسه
:: یافته های پپژوهشی در حوزه مبانی بیولوژی تمرین

محل ارائه : دانشگاه آزاد شوشتر
تاریخ برگزاری : 1390/07/21
چگونگی حضور : سخنران


:: کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

محل ارائه : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1392/12/07
چگونگی حضور : شرکت کننده


عضو هیت داوران
:: همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

محل ارائه : دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1394/02/31
چگونگی حضور : شرکت کننده


هیت رئیسه
:: برنامه نویسی تغذیه ورزشی

محل ارائه : دانشگاه ازاد خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1393/09/19
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: کنگره کشوری سالمندی و سلامت

محل ارائه : علوم پزشکی شیراز
تاریخ برگزاری : 1393/12/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


ارائه پوستر
:: دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1392/12/07
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی

محل ارائه : دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری : 1394/07/27
چگونگی حضور : سخنران


پوستر
:: سومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

محل ارائه : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1394/02/30
چگونگی حضور : سخنران


عضو هیت رئیسه
:: اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی

محل ارائه : دانشگاه چابهار
تاریخ برگزاری : 1394/06/21
چگونگی حضور : شرکت کننده


پذیرش پوستر
:: علوم ورزشی( یافته های نوین پژوهشی )

محل ارائه : دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1394/10/01
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: کنفرانس یافته های نوین پژوهشی(تاثیر مصرف هشت هفته مکمل کرالتین و گلوتامین...)

محل ارائه : دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1394/11/01
چگونگی حضور : سخنران


:: دومین سمپوزیوم علم و ورزش

محل ارائه : دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1394/12/05
چگونگی حضور : شرکت کننده


تغذیه ورزشی
:: دومین سمپوزیوم علم و ورزش

محل ارائه : دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1394/12/05
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

محل ارائه : تربیت دبیر تهران
تاریخ برگزاری : 1395/09/25
چگونگی حضور : شرکت کننده1 2