گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

پايان نامه ها

:: مقایسه اثر دوازده هفته تمرینات طناب زنی و کفی طبی بر قوس کف پا ، کمردرد و تعادل دانش آموزان پسر 10 - 13 سال مبتلا به کف پای صاف

نام دانشجو : حمید کمالی
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارتباط تعارض بین فردی و اثر بخشی سیستم ارتباطات در اداره های ورزش و جوانان استان اصفهان

نام دانشجو : مریم عابدی
رشته دانشجو : مدیریت ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه وضعیت ایمنی بهداشتی باشگاه های بدنسازی دولتی و خصوصی شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان

نام دانشجو : غلامرضا رضایی رامشه
رشته دانشجو : مدیریت ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش با توانمند سازی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نام دانشجو : حسن گوهری
رشته دانشجو : مدیریت ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: نقش مدیریت کیفیت جامع در رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی شهر اصفهان

نام دانشجو : زهرا ساتیاروند
رشته دانشجو : مدیریت ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه بین فعالیت های فراغتی فعال با کیفیت زندگی کاری دبیران شهرستان شاهین شهر

نام دانشجو : رویا رستمی
رشته دانشجو : مدیریت راهبردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر مقادیر سرمی il-6 وcrpدر نوجوانان سالم غیر ورزشکار

نام دانشجو : حمیدرضا محمدی
رشته دانشجو : فیزیولوژ؟ی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه بین میزان آگاهی مدیران هیت های ورزشی شهرستان شیراز از وظایف مدیریتی و نحوه عملکرد آنان

نام دانشجو : هدایت احمدی
رشته دانشجو : مذیریت ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه اثرات تمرین هوازی بر استقامت قلبی عروقی کارکنان اداری و کارکنان عملیاتی شرکت ذوب آهن اصفهان

نام دانشجو : امین الله کاظم زاده
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: موانع گسترش فرهنگ گرایش به ورزش در گذران اوقات فراغت معلمین زن شهر اصفهان

نام دانشجو : صدیقه میرزازاده
رشته دانشجو : مدیریت فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی و مقایسه کیفیت خدمات باشگاه های دولتی و خصوصی شهر یزد از دیدگاه ورزشکاران

نام دانشجو : مریم اسدی
رشته دانشجو : مدیریت و برنامه ریزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی مربیان کاراته در استان اصفهان

نام دانشجو : مهدی باقریان
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1385/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر دو روش تمرین رایج و پلایومتریک بر چابکی سرعت حرکت و پرش عمودی نوجوانان لیگ تکواندو استان اصفهان

نام دانشجو : اکبر بکرانی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در اداره ی کل ورزش و جوانان استانهای اردبیل آذربایجان شرقی و غربی

نام دانشجو : مهدی نجف پور
رشته دانشجو : مدیریت و برنامه ریزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تدوین استراتژی گردشگری ورزشی در سواحل خلیج فارس بر مبنای مدلswot

نام دانشجو : محمد مهدی جهانبخش
رشته دانشجو : مدیریت و برنامه ریزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر مدالیته درمانی تمرینات مکنزی و ماساژبر درمان کمر درد مکانیکال مزمن

نام دانشجو : ساره رازی
رشته دانشجو : حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: نقش ورزش در اوقات فراغت کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

نام دانشجو : علی مرادی
رشته دانشجو : علوم ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1385/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی موانع مشارکت مردان سالمند شهر یزد در فعالیت های جسمانی و ورزشی

نام دانشجو : فرهاد فرزاد مقدم
رشته دانشجو : مدیریت ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه مهارت های سه گانه مدیریتی با نیاز های آموزشی مربیان فدراسیون تکواندو ایران

نام دانشجو : مهران انصاری پور
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1385/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: همبستگی بین نظام ارتباطات سازمانی و تعارض بین فردی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان فارس

نام دانشجو : محمد علی صدری
رشته دانشجو : m.a
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه ی استرس شغلی با تعهد سازمانی بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان کرمان

نام دانشجو : حمید ابراهیمی
رشته دانشجو : مدیریت ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی ارتباط بین سبک های رهبری (کارمند مدار- تولید مدار)دبیران ورزش با اعتماد به نفس ورزشی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهرستان یزد

نام دانشجو : مهدی صباغ
رشته دانشجو : مدیریت ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب تمرینات فیزوبال بر درد کمر و زاویه ناهنجاری لوردوز معلمان زن

نام دانشجو : عاطفه امینی
رشته دانشجو : آسیب شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی با کش بر تعادل ایستا درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال

نام دانشجو : پروین عیدی مزرائی
رشته دانشجو : آسیب شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی و مداخلات ارگنومیک در برخی از فاکتورهای زیست حرکتی دانش آموزان دبستانی با عارضه هایپر لوردوزیس

نام دانشجو : سجاد آقایار
رشته دانشجو : حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2