گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
مقالات

نوع مقاله :
:: جایگاه فقهی حقوقی فناوری دروغ سنج در کشف جرایم امنیتی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه امنیت پژوهی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8671
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 71
صفحه شروع : 61
صفحه پایان : 76
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جعفر صاحبان احمدی -
:: مقابله با بی تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 50
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 113
صفحه پایان : 135
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر رضوانی جویباری - علی یوسف زاده -
:: Providing a Proposed Model For Determining the Indicators Affecting the Correction and Rehabilitation of Prisoners in the Form of Training Courses from the Perspective of Institutions Related to Sentencing

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Reza Khanmirzaei - Mahmood Ashrafy - Ali Yousefzadeh -
:: Investigating and Analyzing the cognitive punishment of Alternative punishments to Imprisonment

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : COLUMBIA LAW REVIEW
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Rahman Ben Saeed - Mahmood Malmir -
:: بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تحلفات انتظامی قضات

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-1634
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 50
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 34
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیره محلوجی - محمدرضا شادمان فر -
:: ارزیابی اصول دادرسی عادلانه ی اسناد بین المللی در رسیدگی به تحلفات انتظامی قضات

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2228-5008
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 43
صفحه شروع : 117
صفحه پایان : 139
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیره محلوجی - محمد رضا شادمان فر -
:: بررسی مولفه های مدیریت انتظامی از سرقت به عنف

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لطف الله میرهاشمی - محمدرضا شادمان فر - علی یوسف زاده -
:: بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دوفصلنامه علمی فقه مقارن
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2322-1976
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 14
صفحه شروع : 83
صفحه پایان : 104
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمحمود میرخلیلی -
:: تحلیل و بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کاهش بزهکاری (مورد مطالعه دانش آموزان مناطق شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2423-6071
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 215
صفحه پایان : 230
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمحمود میرخلیلی -
:: بررسی سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی-مطالعات امنیت اجتماعی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 3823 -1735
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 60
صفحه شروع : 132
صفحه پایان : 154
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روح الله شفیعی -
:: طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن لا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-1634
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 46
صفحه شروع : 183
صفحه پایان : 212
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لطف الله میرهاشمی - محمدرضا شادمان فر - علی یوسف زاده - علی یوسف زاده -
:: مقایسه تطبیقی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2645-5013
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 57
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مسعود مومنی -
:: نقد و بررسی بی تفاوتی اجتماعی راجع به کودک آزاری (مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2423-4133
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 41
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر رضوانی جویباری -
:: Analysis of Cybercrime from look-out Criminological

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Journal of boston university Law Review
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0006-8047
دوره (جلد) : 99
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Amin Amirian Farsani - Mahmood Malmir - Mahmood Ashrafy -
:: بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 25
صفحه شروع : 159
صفحه پایان : 189
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی اصغر اعظمی - محمد جواد جعفری -
:: چالش ها و فرصت های پیش روی پلیس در برخورد با جرایم سایبری

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : کاراگاه
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 45
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امید شهبازی - پویا شیرانی -
:: بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه حقوق ایران و اسناد بین المللی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 28
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شاپور محمد حسینی - محمود مالمیر - محمود اشرافی -
:: بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین المللی و قانون مجازات اسلامی 1392

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 91
صفحه پایان : 114
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: An investigation into the spiritual multiplicity of crimes in the statute law of Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Asghar Azami - Dr mohammad Javad Jafari -
:: نقش پلیس و ضابطین خاص در پیشگیری از جرایم زیست محیطی در سیاست جنایی ایران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوالقاسم کفشگر -
:: مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های فقهی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 25
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمود میرخلیلی -
:: مقایسه زیر مقیاس های هوش معنوی و خود کنترلی در مجرمین نزاع دسته جمعی و افراد غیر مجرم (مطالعه موردی مجرمین نزاع دسته جمعی زندان مرکزی اصفهان)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 106
صفحه پایان : 114
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سرکار خانم بهیرا جلیلی -
:: مبانی نظری و تاریخی تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع در آیین دادرسی کیفری بین المللی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های سیاسی و بین المللی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-8035
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 34
صفحه شروع : 200
صفحه پایان : 236
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرسیما خامسی پور - دکتر محمود اشرافی -

واحد تاکستان
:: بررسی نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی نشانگان وانمودگرایی و افسردگی در نوجوانان دختر بزهکار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1563-3314
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 17
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوالقاسم نوری -

1 2 3