گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
مقالات

نوع مقاله :
:: The strategy of Imolementing Criminal Policy in Environmental Crimes

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Earth, Environment and Health Sciences
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2423-7752
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 89
صفحه پایان : 96
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Noshin Dorri -
:: Criminal Investigation and Proceedings of Juvenile Delinquency in Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : The Indian Journal of Social Work
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0019-5634
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 72
صفحه شروع : 277
صفحه پایان : 287
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: The Individualization of Penalties Principle By An Emphasis on Islamic Penal Code Transition of 2013

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : SAUSSUREA
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0373-2525
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 66
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mehdi Jaliliyan -
:: Employer penal liability against employee offence in their occupational realm

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2224-8358
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 324
صفحه پایان : 331
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Dr. JallalAddin Qiasi -
:: Crime cost kinds and their assessing methods

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2224-8358
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 113
صفحه پایان : 124
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mehdi Jaliliyan -
:: The limitations of criminal liability of law regarding minors in Islamic republice of Iran s law

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Armenia journal
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1829-0744
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 177
صفحه شروع : 60
صفحه پایان : 69
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: The manner of taking cognizance on minors offence in Iranian law

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Armenia journal
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1829-0744
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 178
صفحه شروع : 46
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: The age of penal responsibility in Islamic Republic of Irans law

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Armenia journal
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1829-1252
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 21
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 70
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ارتباط شخص بازداشت شده با دنیای آزاد، حق یا امتیاز؟

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مدرسه حقوق
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 94
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 94
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 57
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی جلیلیان -
:: مطالعه ي معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفري درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-7233
دوره (جلد) : 32
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 32
صفحه شروع : 87
صفحه پایان : 104
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جلال الدین قیاسی -
:: بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-7233
دوره (جلد) : 31
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 31
صفحه شروع : 83
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عادل ساریخانی -
:: روش های تربیت اجتماعی کودک بر اساس قرآن و نهج البلاغه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه ريزي درسي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-1197
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 33
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 19
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه رمضاني -
:: بررسی تعویق صدور حکم در لایحه مجازات اسلامی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : حقوق جزا و جرم شناسی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-8418
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جلال الدین قیاسی -

1 2 3