گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
مقالات

نوع مقاله :
:: سیر تحوالت دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه حقوق کودک
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : -
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 47
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اسماعیل کشکولیان - مسعود حیدری -
:: بررسی تأثیرات انواع رسانه های جمعی بر بزهکاری کودکان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه حقوق کودک
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : -
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 63
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اسماعیل کشکولیان - مسعود حیدری -
:: تأثیر پیاده‌سازی کیفرهای آموزش‌مدار بر اصلاح محکومان با نگاهی به ظرفیت‌های انتظامی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-9252
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 171
صفحه پایان : 192
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضا خانمیرزایی - مسعود حیدری - محمود اشرافی - علی وسف زاده -
:: تأثیر وضعیت اضطراری بر فقد مرحله تجدیدنظر در دادگاه‏های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2283-2244
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 125
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سهراب نشاسته ریز - محمود مالمیر -
:: پیشگیری از جرم تخریب آثار فرهنگی تاریخی در سیاست جنایی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-0042
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 62
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 152
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طیبه فعال عراقی نژاد - محمدرضا شادمان فر -
:: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی کاراگاه
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-272X
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 55
صفحه شروع : 39
صفحه پایان : 59
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طیبه فعال عراقی نژاد - محمدرضا شادمان فر -
:: اصول بازجویی کیفری جرایم امنیتی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه امنیت پژوهی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8671
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 73
صفحه شروع : 107
صفحه پایان : 129
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جعفر صاحبان احمدی -
:: از جهانی شدن تا کاربست سیاست جنایی دشمن مدار در رسیدگی به جرایم اقتصادی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۰۰۸-۴۳۹۰
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 215
صفحه پایان : 232
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سهراب نشاسته ریز - محمود مالمیر -
:: جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2645-5013
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 64
صفحه شروع : 11
صفحه پایان : 40
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روح الله اکرمی -
:: بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات‌های جایگزین حبس

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2383-1634
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 48
صفحه شروع : 277
صفحه پایان : 298
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رحمان بن سعید - محمود مالمیر -
:: بررسی اخلاقی حقوقی جرم اهانت به مقدسات در پرتو نظام حقوقی ایران و انگلستان با تأکید بر مسئولیت مشدد دولت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : مجله اخلاق زیستی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-2803
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 36
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 19
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو قربانی - محمدرضا شادمان فر - مسعود حیدری - محمود اشرافی -
:: بررسي حمايت از بزه ديده، مطلع، شاهد و خانواده متهم در آيين دادرسي كيفري

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات حقوق
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2538-6395
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 26
صفحه شروع : 101
صفحه پایان : 124
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیما ترکیان -
:: چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-1634
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 42
صفحه شروع : 283
صفحه پایان : 307
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ارسلان جمادی - محمود مالمیر -
:: آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله حقوقی دادگستری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-4358
دوره (جلد) : 82
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 104
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : راضیه سبزه علی - محمود اشرافی -
:: کارکردهای نظری و عملی پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و موانع حاکم بر آن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-1634
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 35
صفحه شروع : 237
صفحه پایان : 265
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امین امیریان فارسانی - محمود مالمیر - محمود اشرافی -
:: نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2645-5013
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 48
صفحه شروع : 27
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و قوانین بین الملل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه ریزی درسی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2676-5179
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 145
صفحه پایان : 157
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلي حاجي ده آبادي -
:: نقش پلیس فتا در پیشگیری از آسیب ها و جرایم سایبری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-0042
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 50
صفحه شروع : 9
صفحه پایان : 32
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امین امیریان فارسانی - محمود مالمیر -
:: حقوق بنیادین زندانی در پرتو اسناد فراملی اروپایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2423-4133
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 145
صفحه پایان : 171
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد بقایی - محمود مالمیر -
:: Criminological analysis of Cybercrime from the Perspective of Prevention

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Business and Social Science Review
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2690-0866
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 79
صفحه پایان : 84
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Amin Amirian Farsani - Mahmood Malmir -
:: جایگاه فقهی حقوقی فناوری دروغ سنج در کشف جرایم امنیتی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه امنیت پژوهی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8671
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 71
صفحه شروع : 61
صفحه پایان : 76
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جعفر صاحبان احمدی -
:: مقابله با بی تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 50
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 113
صفحه پایان : 135
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر رضوانی جویباری - علی یوسف زاده -
:: Providing a Proposed Model For Determining the Indicators Affecting the Correction and Rehabilitation of Prisoners in the Form of Training Courses from the Perspective of Institutions Related to Sentencing

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Reza Khanmirzaei - Mahmood Ashrafy - Ali Yousefzadeh -
:: Investigating and Analyzing the cognitive punishment of Alternative punishments to Imprisonment

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : COLUMBIA LAW REVIEW
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Rahman Ben Saeed - Mahmood Malmir -
:: بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تحلفات انتظامی قضات

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-1634
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 50
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 34
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیره محلوجی - محمدرضا شادمان فر -

1 2 3