گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک سازه ها گروه 3 (دکتر علیرضا امامی) شناسه کلاس 345fc66 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
دانلود فايل

:: تمرینات استاتیک
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 65
:: سازه های بتن آرمه (1)
تعداد فایل ها : 14
بازدید : 687
:: لرزه شناسی و مهندسی زلزله
تعداد فایل ها : 12
بازدید : 236
:: روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي
تعداد فایل ها : 15
بازدید : 119
:: اندرکنش خاک و سازه
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 214
:: درس نامه دینامیک سازه ها- ویژه کلاس مجازی
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 232
:: درس نامه دینامیک خاک- ویژه کلاس مجازی
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 174
:: درس نامه مقاومت مصالح (1)- ويژه کلاس مجازی
تعداد فایل ها : 45
بازدید : 2904
:: تمرینات تحلیل سازه ها (1)- ويژه کلاس مجازی
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 721
:: درس نامه تحلیل سازه ها (1)- ويژه کلاس مجازی
تعداد فایل ها : 12
بازدید : 1137
:: طرح درس های ارائه شده در ترم جاری
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 629

1