گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

  • آزمون سنجش2
صفحه اصلي

مدیریت رفتار سازمانی
تاریخ : 1399/07/25
بازدید : 78

حقوق ورزشی جلسه دوم ساعت 10
تاریخ : 1399/07/25
بازدید : 42

گذر واژه حقوق ورزشی
تاریخ : 1399/07/25
بازدید : 36