دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: articles 1400
تعداد فایل ها : 18
بازدید : 15
:: articles1399
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 15
:: new article 98
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 58
:: NEW
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 106
:: مقالات
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 143

1