دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: articles 1400
تعداد فایل ها : 18
بازدید : 23
:: articles1399
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 21
:: new article 98
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 64
:: NEW
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 120
:: مقالات
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 155

1