دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: طراحی مدل ارزیابی سطح بلوغ هوش تجاری در کسب و کارهای الکترونیکی(مورد مطالعه :شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت)

نام دانشجو : محبوبه گلستاني زاده
رشته دانشجو : مدیریت فن اوری اطلاعات
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/06
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بازنمایی نقش زن در سینمای ایران فیلمهای ایرانی برگزیده جایزه آکادمی اسکار

نام دانشجو : حميد رسولي
رشته دانشجو : مدیریت فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/10/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسایی عوامل و ارائه مدل اثربخشی ارتباطات الکترونیک کلامی و محاوره ای بین مصرف کنندگان و خریداران دیجی کالا در شهر اصفهان

نام دانشجو : محمد جديدي
رشته دانشجو : مدیریت فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسائی عوامل مرتبط بامسئولیت اجتماعی سازمانی درمطبوعات(موردمطالعه روزنامه های شهری شهراصفهان)

نام دانشجو : سمانه كلداني
رشته دانشجو : مدیریت فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تجارب اساتید دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده : رویکرد پدیدارشناسی

نام دانشجو : سيد رحيم موسويان چم چنگي
رشته دانشجو : مدیریت فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ائه الگو به منظور بازنمایی مفاهیم اقتصاد فرهنگ در ایران(مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه برخواسته از داده ها)

نام دانشجو : زهرا مسعودي نيا
رشته دانشجو : مدیریت فرهنگی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثرات ویژگی های شخصیتی و انگیزشی بر رفتار مصرف محصولات غذایی سلامت از طریق اثرات واسطه ای خودکارآمدی و نوآوری در حوزه محصولات سالم(مورد مطالعه: روغن های گیاهی مصرفی)

نام دانشجو : نيلوفر پورشريفي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرات مستقیم و غیر مستقیم تعارض کار-خانواده و خانواده-کار بر بیگانگی کاری از طریق اثر میانجی پیوند کار و تعدیل کننده تناسب فرد-سازمان

نام دانشجو : مريم سعيدي ابوالسحقي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رات زبان انگیزشی رهبر بر اشتیاق کارکنان از طریق متغیرهای واسط ادراک ارتباطات شفاف و متقارن و ارتباط فرد با سازمان و شهرت درون‌سازمانی ادراک‌شده در شرکت سرمایه گزاری (هولدینگ) توکافولاد

نام دانشجو : عليرضا عابديني
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرات تعارض کار -فراغت و گرانباری نقش بر عملکرد شغلی از طریق متغیر میانجی فرسودگی شغلی در شعب بانک رفاه اصفهان

نام دانشجو : حشمت اله سپياني
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرات تعادل کار-زندگی بر تعهد حرفه ای از طریق رضایت شغلی و اثر تعدیل گر اخلاق فردی

نام دانشجو : آزیتا پورکبیریان
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرات درک از زبان انگیزش رهبر بر کنار آمدن با تغییر وتمایل به تغییر از طریق متغییر تعدیل گر ارتباطات غیر کلامی در شعب بانک رفاه کارگران شهر اصفهان

نام دانشجو : حسین هاشمی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/09/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تجارب مدیران موسسات داوطلبانه و خیریه از رهبری سخاوتمندانه در موسسات داوطلبانه و خیریه

نام دانشجو : سید محمد سجادی
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تجارب زیسته شش ماه اسارت یکی از اسرای دربند معارضین و تکفیریها در سوریه :مطالعه تحلیل روایت

نام دانشجو : مصطفي بيدقي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسایی عوامل مؤثر بر عدم تمایل نخبگان به جذب در سازمانهای دولتی ایران بر اساس تئوری پیشرفته انتظار پورتر و لاولر

نام دانشجو : حميدرضا ورشابي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارتباط بین مفهوم از خود و سبک های مصرف از طریق اثر تعدیل گر تبلیغات اثر بخش در صنعت مد و پوشاک زنان

نام دانشجو : شهرزاد پورقاسمي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارائه الگوئی به منظورارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب موردمطالعه بنرهای روی وب سایت

نام دانشجو : فيروزه پورقاسمي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تجارب زیسته افرادمبتلا به اختلال هویت جنسی(ترنس)ازسبک زندگی ومسائل اجتماعی مرتبط با اختلال

نام دانشجو : مرضيه مانيان
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر ادراک ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی بر اثربخشی سازمان با متغیر تعدیل گر یادگیری سازمان در مجموعه شرکتهای سرمایه گذاری توکا فولاد

نام دانشجو : سعيد وهاب نژاد
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحلیل مضمون مؤلفه های مدیر اثربخش فرهنگی از منظر قرآن کریم

نام دانشجو : محمد كريمزاده
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارائه مدل ارتباطات بین فرهنگی اقوام ایرانی ساکن در اصفهان بر اساس روش آمیخته

نام دانشجو : سيد وحيد مدرس
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/11/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثرات فرسودگي از شغل و بيگانگي از كار بر تمايل به تغيير (مورد مطالعه شركت سهامي ذوب آهن اصفهان)

نام دانشجو : حامي ابراهيم زاده
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارتباط بين حمايت سازماني ادراك شده و مقاومت در برابر تغيير در بين كاركنان شركت سهامي ذوب‌ آهن اصفهان

نام دانشجو : ليلا مولوي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرات اخلاق کار حرفه ای بر ادراک از مسئولیت اجتماعی از طریق معنویت در محیط کار در معاونت غذا و داروی استان اصفهان

نام دانشجو : سيد يحيي مير كاظمي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرات ساختار سازمانی بر تمایل به ماندگاری و عملکرد انطباقی افراد از طریق یادگیری سازمانی

نام دانشجو : زينب قرباني بواني
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4