گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: رابطه مبادله رهبر-عضو با رفتارهای انحرافی با توجه به نقش واسطه¬ای (میانجی) سرمایه عاطفی و رضایت از پاداش روان¬شناختی¬

نام دانشجو : فهیمه کلاه ریز
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش واسطه¬ای هم¬آفرینی ارزشی فضایل انسانی و رفتارهای افشاگرانه

نام دانشجو : فاطمه قدیانی نژاد
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری مخرب با رفتارهای انحرافی و فرسودگی هیجانی با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه-گذاری جمعی عاطفی

نام دانشجو : زکیه شیرانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ساده و ترکیبی فرهنگ سازمانی با سرمایه¬گذاری جمعی روان¬شناختی، سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی و سرمایه عاطفی

نام دانشجو : مهناز پورسهیلی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه استرس شغلی با رفتارهای انحرافی و رفتارهای افشاگرانه با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی

نام دانشجو : مریم بانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه شفقت به خود، شفقت به سرپرست و شفقت به همکاران با سرمایه¬گذاری جمعی روان¬شناختی، سرمایه-گذاری جمعی عاطفی و سرمایه عاطفی در محیط¬کار

نام دانشجو : متین ترکانفر
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی و سرمایه¬گذاری جمعی روان¬شناختی با بهزیستی روان¬شناختی در محیط¬کار با توجه به نقش تعدیل¬کننده هم¬آفرینی ارزشی فضایل انسانی

نام دانشجو : زهرا محبی کرد سفلی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی با سرمایه عاطفی، بهزیستی روان¬شناختی و شکایات جسمانی در میان پرستاران

نام دانشجو : مهناز عنایتی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری خودشیفته با پرخاشگری نسبت به سرپرست، همکاران و مشتریان با توجه به نقش تعدیل-کننده سرمایه¬¬گذاری جمعی عاطفی

نام دانشجو : محبوبه عابدانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری مخرب با استرس شغلی و عملکرد شغلی با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی

نام دانشجو : زهرا صفدریان
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرپرستی سوءاستفاده¬گرانه با سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی و هم¬آفرینی ارزشی فضایل انسانی با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه عاطفی

نام دانشجو : بدرالزمان سربلوک زاده هرندی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سبک¬های شوخ¬طبعی با سرمایه عاطفی، سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی و بهزیستی روان¬شناختی در محیط¬کار

نام دانشجو : ریحانه حبیب الهیان نصری
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته مثبت‌نگری وجودگرا و مقایسه اثربخشی آن با بسته درمانی ایرانی- اسلامی مثبت¬نگر بر اضطراب، افسردگی، استرس، فضایل انسانی و سرمایه عاطفی دانش¬آموزان دختر متوسطه دوم دارای اضطراب اجتماعی

نام دانشجو : سارا مددی زواره
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته ذهن‌آگاهی مثبت‌محور و مقایسه‌ی اثربخشی آن با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان‌شناختی-رفتاری بر پرخاشگری، مشکلات ارتباطی، سازگاری اجتماعی، اضطراب اجتماعی و حالات خلقی دانش¬آموزان دخت

نام دانشجو : فاطمه السادات طباطبایی نژاد
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته هنر-بازی درمانی شناختی و رفتاری و مقایسه اثربخشی آن با بسته قصه درمانی شناختی-رفتاری بر ادراک درد، امید به آینده و زندگی، کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان

نام دانشجو : زهره شجاعی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بستۀ درمانی ذهن¬آگاهی بخشش محور و مقایسۀ اثربخشی آن با درمان هیجان مدار بر افسردگی، تاب¬آوری، نشخوارفکری، رضایت زناشویی، و بخشش در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر

نام دانشجو : پریسا آقاگدی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/08/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین مدل آموزشی رضایت¬مندی جنسی ایرانی و مقایسه اثربخشی آن با رویکرد مسترز و جانسون بر سازگاری زناشویی، کیفیت زناشویی و تعارض زناشویی

نام دانشجو : سمیراالسادات رسولی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته آموزشی-درمانی تلفیقی ACT-CBT و مقایسه اثربخشی آن با رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر علایم PTSD، اضطراب و افسردگی نوجوانان 11 تا 14 ساله مبتلا به بدرفتاری جنسی

نام دانشجو : محمد اکبری
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/09/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته‌ی درمانی ایرانی ـ اسلامی مثبت¬نگر و مقایسه‌ی اثربخشی آن با درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب، استرس و بهزیستی روان¬شناختی زنان نابارور شهر اصفهان

نام دانشجو : پروین جمشیدیان قلعه شاهی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/11/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تدوین بسته‏‏ی درمانی رویا پرورانی تحلیلی و مقایسه اثربخشی آن با تصویر سازی تحلیلی سفرهای روان‏‏شناختی مبتنی بر حل مساله مرگ بر افسردگی، اضطراب مرگ، کیفیت خواب، تاب‏‏آوری، کیفیت زندگی و سبک زندگی

نام دانشجو : ریحانه مقدسی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین مدل اکتشافی موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر پایه متغیرهای فردی، شغلی و اجتماعی و تاثیر بسته آموزشی موفقیت شغلی مبتنی بر مدل بر موفقیت شغلی، خشنودی شغلی، عزت نفس و رضایت از زندگی این بیماران

نام دانشجو : مجید زارعی
رشته دانشجو : روان شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر اجرای ترازنامه¬ی صلاحیت¬ها بر خودانگاره¬، خودکارآمدی و بهزیستی روان¬شناختی سرپرستان

نام دانشجو : مینا صادقی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری مخرب با رفتارهای انحرافی با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه روان¬شناختی در کارکنان زن

نام دانشجو : مجتبی صرامی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری مخرب با رفتارهای مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه روان¬شناختی

نام دانشجو : راضیه مسیبی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش تعدیل¬کننده سرمایه روان¬شناختی در رابطه تخطی از قرار¬داد روان¬شناختی با استرس¬شغلی و فرسودگی هیجانی

نام دانشجو : فاطمه محمد جعفری نصیر
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6