گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سرمایه معنوی سازمانی و بهزیستی معنوی سازمانی

نام دانشجو : دارایی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطۀ ویژگی های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان( سال تحصیلی91-1390)

نام دانشجو : نرگش بیاتی
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت خود نظم بخشی بر افزایش رضایت زناشویی در شهر اصفهان

نام دانشجو : محمد نیل برگی
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ی سبک های دلبستگی با قلدری و سرمایه های اجتماعی سازمانی با توجه به نقش عدالت سازمانی ادراک شده در کارکنان وزارت نیرو استان اصفهان

نام دانشجو : زهرا عابدینی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ی بین عدالت سازمانی با عاطفه ی مثبت و منفی، رفتارهای مدنی – سازمانی و رفتارهای مخرب کارکنان

نام دانشجو : زهرا استبرقی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پيش‌بيني استرس شغلي از طريق كمال گرايي عمومي و شغلي، خودارزيابي محوري (مركزي) و خود ابرازي كمال گرايانه در كاركنان سطح عملياتي شركت پلي‌اكريل ايران

نام دانشجو : فهیمه فرزین
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سبک های دلبستگی آسیب پذیر و شخصیت خودشیفته با قلدری و سرمایه روانی باتوجه به نقش عدالت سازمانی ادراک شده

نام دانشجو : بیتا خبازیان
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جامع قلدری در محیط کار(در شرکت پالایش نفت اصفهان)

نام دانشجو : شیدا صادقی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده،رفتارهای مدنی سازمانی، سلامت سازمانی و توانمندی سازمانی بین کارکنان شرکت پتروشیمی خارگ

نام دانشجو : سپیده ریحان اصل
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه عدالت سازمانی اداک شده با بهزیستی روانی – معنوی با توجه به نقش مولفه های سرمایه معنوی

نام دانشجو : اکرم احمدی
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه معنوی با رفتارهای مدنی-سازمانی، رفتارهای انحرافی، عملکرد زمینه ای و عملکرد در نقش میان معلمان

نام دانشجو : مریم کاظمی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه بین سبک های رهبری(رهبری اخلاقی ،رهبری ستمگرانه و رهبری حمایتی) با سرمایه روان شناختی و ابعاد اثر بخشی سازمانی

نام دانشجو : سید پیمان رحیمی نژاد
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6