گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر بهبود خواب با شناخت¬درمانی مبتنی بر ذهن¬آگاهی و آموزش شادکامی فووردایس بر اضطراب درد، افسردگی، خودکارآمدی درد، تاب¬آوری، سرمایه عاطفی و علائم میگرن در زنان

نام دانشجو : آيدا الهام
رشته دانشجو : روانشناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1401/11/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین الگوی آموزشي سالمند سالم و مقایسه اثر بخشی آن با درمان وجودگرایی معنویت محور بر سرمايه عاطفي، كيفيت زندگي، رضايت از زندگي و اميد به زندگي سالمندان

نام دانشجو : سميه كريمي
رشته دانشجو : روانشناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1401/11/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر، روایت درمانی زوجی و طرح‌واره درمانی زوجی بر کیفیت زندگی، سرمایه عاطفی، افسردگی، استرس، امید و صمیمیت زناشویی بیماران عروق کرونری و همسران آن‌ها

نام دانشجو : مريم بقولي كرماني
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1401/12/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی درمان ذهن¬آگاهی مثبت¬نگر و درمان ذهن¬آگاهی بخشش محور بر انزواطلبی، نگرش¬های ناکارآمد و جرات ورزی دانشجویان دختر دارای اضطراب کرونا

نام دانشجو : مريم كريمي
رشته دانشجو : ارشد روان شناسي عمومي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه استرس و اضطراب كرونا در محيط كار با شكايات روان¬تني و بهزيستي روان¬شناختي با توجه به نقش واسطه¬اي فرسودگي كرونا و نقش تعديل كننده سرمايه عاطفي و حمايت اجتماعي ادراك شده در پرستاران

نام دانشجو : سيمين عابدپور
رشته دانشجو : ارشد روانشناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه اضطراب كاري و استرس شغلي با شكايات جسماني، اتلاف سايبري از طريق تلفن همراه و بي¬نزاكتي با توجه به نقش تعديل¬كننده شفقت به خود، همكاران و سرپرست

نام دانشجو : غزاله حيدري
رشته دانشجو : ارشد روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سبک های مقابله با استرس با رفتارهای انحرافی، سرمایه عاطفی و سرمایه گذاری جمعی عاطفی در محیط کار

نام دانشجو : محمود نعمتي
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبري خدمتگزار با وفاداري سازماني و بهزيستي روان‌شناختي با توجه به نقش واسطه‌اي سرمايه عاطفي در كاركنان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه شهر اصفهان

نام دانشجو : عليرضا كاغذچي
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری ماکیاولی ادراک شده با فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل کننده سرمایه عاطفی و نقش واسطه ای گرانباری نقش

نام دانشجو : سارا غني
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/08/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته‌ی هنر-بازی‌درمانی شناختی رفتاری و مقایسه اثربخشی آن با بازی‌درمانی مبتنی بر روابط والد-کودک بر دلبستگی، كيفيت تعاملات والد-کودک، تاب‌آوری کودکان 6 تا 12 ساله‌ و فراهیجان و سرمایه عاطفی والد

نام دانشجو : نسيم استكي آزاد
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/11/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته‌ی درمانی پذیرش و تعهد مثبت‌نگر و مقایسه‌ی اثربخشی آن با روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، شکوفایی، امید، سرمایه‌ی عاطفی و افسردگی در زنان افسرد

نام دانشجو : ليلي نوريان
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/09/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته مراقبت و آموزش زودهنگام کودکی و تعیین اثربخشی آن بر بهزیستی و هوش کودکان صفر تا پنج سال همراه با استرس والدگری و سرمایه عاطفی مادران آن¬ها

نام دانشجو : فهيمه عبدلي
رشته دانشجو : روان شناسي تربيتي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/08/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته بومی طرحواره درمانی و مقایسه اثربخشی آن با طرحواره درمانی یانگ بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه، میل به طلاق، نگرش به خیانت، و تنظیم هیجانی زوج‌های متعارض

نام دانشجو : تهمينه گلكار
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته آموزشی ازدواج موفق ومقایسه اثربخشی آن با بسته آموزشی نظریه انتخاب برنوع ازدواج رضایت زناشوئی و بهزیستی روان شناختی زوج های جوان

نام دانشجو : محسن خانباني
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته درمانی پذیرش¬خود ذهن¬آگاهانه و مقایسه اثربخشی آن با روان¬درمانی مثبت¬نگر بر ناامیدی، استرس¬ادراک¬شده، مقابله با شرایط¬پر-استرس، سرمایه روانشناختی و سرمایه عاطفی دختران دانش¬آموز دارای افسرد

نام دانشجو : آذر كاظمي
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین برنامه مداخله ماتریکس ویژه نوجوانان دختر آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف و مقایسه اثربخشی آن با آموزش کاهش آسیب‌ها بر سلامت روان، تمایل به خودکشی، نگرش به روابط آسیب¬زا با جنس مخالف، عزت‌نفس و ا

نام دانشجو : هما شيخ داراني
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته درمانی وجودگرایی معنویت¬محور و مقایسه اثربخشی آن با درمان مثبت¬نگر وجودگرا و معنویت درمانی اسلامی بر تاب¬آوری، اضطراب مرگ، امید به زندگی، رضایت از زندگی و سرمایه عاطفی در زنان سالمند

نام دانشجو : افسانه سرتيپ زاده
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اعتبارسنجی بسته درمانی غیرفعال¬سازی حالت خانواده محور(FMDT) و مقایسه اثربخشی آن با درمان شناختی رفتاری (CBT) و درمان پذیرش و تعهد (ACT) برافسردگی¬، اضطراب¬، پرخاشگری ¬و تکانشگری هیجانی نوجوانان دختر 1

نام دانشجو : سارا جوادي
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ماكياول¬گرايي و رهبري ماكياولي ادراك¬شده با رفتارهاي انحرافي با توجه به نقش تعديل-كننده سرمايه¬گذاري جمعي عاطفي

نام دانشجو : مرجان انصاري
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی و آموزش طرحواره¬ای بر رضایت از زندگی، امید به زندگی، تنظیم هیجان و فراهیجان مثبت در مادران کودکان پیش دبستانی

نام دانشجو : فائزه ربيعي
رشته دانشجو : روان شناسي باليني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش واسطه¬ای سرمایه عاطفی و سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی در رابطه رهبري ماكياولي ادراك شده با سلامت سازمانی

نام دانشجو : مايده جعفرپيشه
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش تعدیل¬کننده ویژگی¬های شخصیتی در رابطه¬ بین سرمایه عاطفی رهبر با رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نام دانشجو : عطيه موحديان عطار
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی با کارآمدی حل تعارض با توجه به نقش واسطه¬ای سرمایه عاطفی و منابع کارآمدی حل تعارض

نام دانشجو : الهه قديرزاده خوراسگاني
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ساده و ترکیبی سرمایه عاطفی رهبر و هوش رهبری با خودرهبری کارکنان

نام دانشجو : پريا سيفي نهاوندي
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ادراک از خودشیفتگی رهبر (رهبری خودشیفته) با سرمایه عاطفی و سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی با توجه به نقش واسطه¬ای تخطی از قرارداد روان¬شناختی و رضایت شغلی

نام دانشجو : نازنين رئيسي
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازمااني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6