گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: تدوین بسته آموزشی ازدواج موفق ومقایسه اثربخشی آن با بسته آموزشی نظریه انتخاب برنوع ازدواج رضایت زناشوئی و بهزیستی روان شناختی زوج های جوان

نام دانشجو : محسن خانباني
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته درمانی پذیرش¬خود ذهن¬آگاهانه و مقایسه اثربخشی آن با روان¬درمانی مثبت¬نگر بر ناامیدی، استرس¬ادراک¬شده، مقابله با شرایط¬پر-استرس، سرمایه روانشناختی و سرمایه عاطفی دختران دانش¬آموز دارای افسرد

نام دانشجو : آذر كاظمي
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین برنامه مداخله ماتریکس ویژه نوجوانان دختر آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف و مقایسه اثربخشی آن با آموزش کاهش آسیب‌ها بر سلامت روان، تمایل به خودکشی، نگرش به روابط آسیب¬زا با جنس مخالف، عزت‌نفس و ا

نام دانشجو : هما شيخ داراني
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته درمانی وجودگرایی معنویت¬محور و مقایسه اثربخشی آن با درمان مثبت¬نگر وجودگرا و معنویت درمانی اسلامی بر تاب¬آوری، اضطراب مرگ، امید به زندگی، رضایت از زندگی و سرمایه عاطفی در زنان سالمند

نام دانشجو : افسانه سرتيپ زاده
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اعتبارسنجی بسته درمانی غیرفعال¬سازی حالت خانواده محور(FMDT) و مقایسه اثربخشی آن با درمان شناختی رفتاری (CBT) و درمان پذیرش و تعهد (ACT) برافسردگی¬، اضطراب¬، پرخاشگری ¬و تکانشگری هیجانی نوجوانان دختر 1

نام دانشجو : سارا جوادي
رشته دانشجو : روان شناسي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ماكياول¬گرايي و رهبري ماكياولي ادراك¬شده با رفتارهاي انحرافي با توجه به نقش تعديل-كننده سرمايه¬گذاري جمعي عاطفي

نام دانشجو : مرجان انصاري
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی و آموزش طرحواره¬ای بر رضایت از زندگی، امید به زندگی، تنظیم هیجان و فراهیجان مثبت در مادران کودکان پیش دبستانی

نام دانشجو : فائزه ربيعي
رشته دانشجو : روان شناسي باليني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش واسطه¬ای سرمایه عاطفی و سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی در رابطه رهبري ماكياولي ادراك شده با سلامت سازمانی

نام دانشجو : مايده جعفرپيشه
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش تعدیل¬کننده ویژگی¬های شخصیتی در رابطه¬ بین سرمایه عاطفی رهبر با رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نام دانشجو : عطيه موحديان عطار
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی با کارآمدی حل تعارض با توجه به نقش واسطه¬ای سرمایه عاطفی و منابع کارآمدی حل تعارض

نام دانشجو : الهه قديرزاده خوراسگاني
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ساده و ترکیبی سرمایه عاطفی رهبر و هوش رهبری با خودرهبری کارکنان

نام دانشجو : پريا سيفي نهاوندي
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ادراک از خودشیفتگی رهبر (رهبری خودشیفته) با سرمایه عاطفی و سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی با توجه به نقش واسطه¬ای تخطی از قرارداد روان¬شناختی و رضایت شغلی

نام دانشجو : نازنين رئيسي
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازمااني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه سرمایه عاطفی رهبر با عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه¬ای رضایت شغلی و خودرهبری

نام دانشجو : نرگس رشيدي
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه خودرهبری با سرمایه عاطفی و سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی با توجه به نقش تعدیل¬کننده معنا در کار

نام دانشجو : مريم رستم پور
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ارزش¬های فرهنگی با سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی، سرمایه¬ عاطفی و سرمایه¬گذاری جمعی روان-شناختی

نام دانشجو : زهرا حسن نژاد
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه عاطفی رهبر با سلامت سازمانی با توجه به نقش واسطه¬ای سرمایه عاطفی و سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی

نام دانشجو : مهرداد جباري هرسيني
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه حمایت سرپرست و همکاران، دوستی در محیط کار و بازخورد مثبت و منفی با سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی و سرمایه عاطفی

نام دانشجو : ابوالفضل برزگري فيروز آبادي
رشته دانشجو : روان شناسي صنعتي و سازماني
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ادراک از خودشیفتگی رهبر (رهبری خودشیفته) با رفتارهای مدنی-اجباری با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه عاطفی و سرمایه¬¬گذاری جمعی عاطفی

نام دانشجو : کبری مولایی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه مبادله رهبر-عضو با رفتارهای انحرافی با توجه به نقش واسطه¬ای (میانجی) سرمایه عاطفی و رضایت از پاداش روان¬شناختی¬

نام دانشجو : فهیمه کلاه ریز
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش واسطه¬ای هم¬آفرینی ارزشی فضایل انسانی و رفتارهای افشاگرانه

نام دانشجو : فاطمه قدیانی نژاد
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری مخرب با رفتارهای انحرافی و فرسودگی هیجانی با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه-گذاری جمعی عاطفی

نام دانشجو : زکیه شیرانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ساده و ترکیبی فرهنگ سازمانی با سرمایه¬گذاری جمعی روان¬شناختی، سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی و سرمایه عاطفی

نام دانشجو : مهناز پورسهیلی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه استرس شغلی با رفتارهای انحرافی و رفتارهای افشاگرانه با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی

نام دانشجو : مریم بانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه شفقت به خود، شفقت به سرپرست و شفقت به همکاران با سرمایه¬گذاری جمعی روان¬شناختی، سرمایه-گذاری جمعی عاطفی و سرمایه عاطفی در محیط¬کار

نام دانشجو : متین ترکانفر
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه¬گذاری جمعی عاطفی و سرمایه¬گذاری جمعی روان¬شناختی با بهزیستی روان¬شناختی در محیط¬کار با توجه به نقش تعدیل¬کننده هم¬آفرینی ارزشی فضایل انسانی

نام دانشجو : زهرا محبی کرد سفلی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6