گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ی‌ ه‍وازی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر روی‌ اض‍طراب‌ و س‍طح‌ ک‍ورت‍ی‍زول‌ خ‍ون‌

نام دانشجو : م‍ح‍م‍دی‌ گ‍وج‍ان‍ی‌، ک‍ورش‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1380/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۱‭‎۰‭‎۰:: ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ه‍وازی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر روی‌ آه‍ن‌ ، ف‍ری‍ت‍ی‍ن‌ و ظرف‍ی‍ت‌ ج‍ذب‌ آه‍ن‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر غ‍ی‍ر ورزش‍ک‍ار

نام دانشجو : م‍س‍ت‍ح‍ف‍ظی‍ان‌، م‍ی‍ن‍ا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1379/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۹‭‎۶‭‎۴:: ت‍اث‍ی‍ر م‍راق‍ب‍ه‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ ورزش‍ک‍اران‌ ق‍ب‍ل‌ از اج‍رای‌ م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ورزش‍ی‌

نام دانشجو : س‍م‍وع‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1379/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۹‭‎۶‭‎۰:: ب‍ررس‍ی‌ روای‍ی‌ ه‍م‌ ع‍رض‌ روش‍ه‍ای‌ م‍ی‍دان‍ی‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ چ‍رب‍ی‌ ب‍دن‌ ب‍رای‌ زن‍ان‌ ۱۸-۴۰ س‍ال‌ ای‍ران‍ی‌

نام دانشجو : ت‍وک‍ل‍ی‌ ق‍ی‍ن‍ان‍ی‌، م‍ه‍ری‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1379/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۰‭‎۶‭‎۹:: ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍رخ‍ی‌ از ان‍دازه‌ه‍ای‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و آزم‍ون‍ه‍ای‌ ای‍ف‍رد ب‍رت‍ر ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۱۵-۱۴ س‍ال‌

نام دانشجو : ص‍داق‍ت‌زادگ‍ان‌، س‍ع‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1379/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۰‭‎۵‭‎۱:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ه‍وازی‌ و ب‍ی‌ ه‍وازی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر س‍طوح‌ ه‍ورم‍ون‍ه‍ای‌ رش‍د و ت‍س‍ت‍وس‍ت‍رون‌ م‍ردان‌ ج‍وان‌

نام دانشجو : ب‍رات‍ی‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1380/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۰‭‎۲‭‎۱:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوره‌ وزن‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ی‌ وی‍ژه‌ اض‍اف‍ی‌ روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ پ‍ا در ب‍ازی‍ک‍ن‍ان‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ۱۶-۱۷ س‍ال‍ه‌

نام دانشجو : ل‍ک‌ زاده‌، پ‍ژم‍ان‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1379/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱‭‎۰‭‎۰‭‎۲:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍طح‌ ه‍ورم‍ون‌ ک‍ورت‍ی‍زول‌ خ‍ون‌ ک‍ش‍ت‍ی‌گ‍ی‍ران‌، ق‍ب‍ل‌ و پ‍س‌ از اج‍رای‌ ی‍ک‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ب‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌

نام دانشجو : ص‍ف‍رپ‍ور، ع‍ل‍ی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1379/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۹‭‎۵‭‎۶:: طراح‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ س‍وارک‍اری‌ و پ‍رورش‌ اس‍ب‌

نام دانشجو : ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
رشته دانشجو : م‍ع‍م‍اری‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1378/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۸‭‎۶‭‎۸:: ت‍اث‍ی‍ر م‍ص‍رف‌ اض‍اف‍ی‌ اس‍ی‍داس‍ک‍ورب‍ی‍ک‌ ب‍رروی‌ ت‍وان‌ ه‍وازی‌ وب‍ی‌ ه‍وازی‌ ب‍ازی‍ک‍ن‍ان‌ ف‍وت‍ب‍ال‌

نام دانشجو : ع‍ل‍ی‍زاده‌، ف‍رش‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1378/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۸‭‎۶‭‎۶:: ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍وازی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ون‌ م‍ردان‌ غ‍ی‍ر ورزش‍ک‍ار

نام دانشجو : ح‍لاج‌ ب‍اش‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1377/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۶‭‎۲‭‎۰:: ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ارزش‍ه‍ای‌ ن‍س‍ب‍ی‌ و م‍طل‍ق‌ ح‍داک‍ث‍ر اک‍س‍ی‍ژن‌ م‍ص‍رف‍ی‌ و ت‍وان‌ ب‍ی‌ ه‍وازی‌ ف‍وت‍ب‍ال‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ی‍راز در پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ازی‌

نام دانشجو : م‍لای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1377/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۶‭‎۱‭‎۹:: ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ و ح‍رک‍ت‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۱۵-۱۷ س‍ال‍ه‌

نام دانشجو : ق‍ن‍اع‍ت‍ی‍ان‌ ج‍ه‍رم‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1377/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۶‭‎۱‭‎۷:: طراح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ورزش‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ در ج‍زی‍ره‌ ک‍ی‍ش‌

نام دانشجو : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍س‍ن‌
رشته دانشجو : م‍ع‍م‍اری‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1377/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۶‭‎۰‭‎۳:: ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍وازی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ق‍ن‍د خ‍ون‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ غ‍ی‍ر م‍ح‍ت‍اج‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌

نام دانشجو : ع‍ل‍ی‍زاده‌ اوص‍ال‍و، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1377/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۵‭‎۹‭‎۴:: ب‍ررس‍ی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ در م‍دارس‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۷۵-۷۶

نام دانشجو : وزی‍ری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1376/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۵‭‎۰‭‎۳:: ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ در ک‍ارائ‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ورزش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

نام دانشجو : اس‍ف‍ن‍دی‍ارپ‍ور ب‍روج‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1376/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۴‭‎۹‭‎۸:: ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وزن‌ ب‍دن‌ و طول‌ پ‍ا ب‍ا زم‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ س‍رع‍ت‍ی‌ ( ۲۰۰- ۱۰۰۰-۶۰۰ م‍ت‍ر) دان‍ش‌آم‍وزان‌ دوچ‍رخ‍ه‌ س‍وار ش‍ه‍ر ب‍رازج‍ان‌

نام دانشجو : ف‍ری‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1375/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۳‭‎۵‭‎۲:: ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ان‍دام‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ و ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ و ارت‍ب‍اط ب‍رخ‍ی‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍اب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر و ب‍ا ت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ ب‍دن‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر در م‍ق‍اطع‌ س‍ن‍ی‌ ۷-۱۱ س‍ال‌ دو

نام دانشجو : واث‍ق‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1374/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱‭‎۲‭‎۳:: ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ه‍ای‌ ادراک‍ی‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ا ت‍وان‍ای‍ی‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ۷ س‍ال‌

نام دانشجو : داودی‍ان‌ ده‍ک‍ردی‌، ن‍ص‍رال‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1374/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱‭‎۳‭‎۵:: ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ب‍ه‌ ورزش‌ دراوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ درش‍ه‍ر ک‍اش‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌۱۳۷۴-۷۵

نام دانشجو : ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، ج‍واد
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1374/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱‭‎۳‭‎۴:: تاثیر تمرینات منتخب یوگاروی عملکرد قلبی- تنفسی زنان جوان

نام دانشجو : ولگا هوسپیان
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1379/06/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11