گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: مقایسه تیپهای شخصیتی ورزشکاران با غیر ورزشکاران

نام دانشجو : سیلا شیخ الاسلامی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/04/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین مقاومتی برdf&slmاندام تحتانی دانشجویان 18-22سال

نام دانشجو : امید سال دورگر نجف آبادی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1385/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر مصرف اضافی اسید آسکوربیک بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان هندبال

نام دانشجو : ندا ولی بیگی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1385/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر سه روش تمرینی پلایومتریک با وزنه و ترکیبی بر رکورد پرش طول جفتی پسران غیر ورزشکار

نام دانشجو : عباس فتاحی بافقی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1385/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر سه روش تمرینی استقامتی مقاومتی و ترکیبی بر ترکیب بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی

نام دانشجو : فهیمه حججی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1384/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد msتربیت بدنی و علوم ورزشی

نام دانشجو : عبدالمجید امامی کاظم آباد
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1384/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر تمرینات پلایومتریک بر چابکی انعطاف پذیری و توان انفجاری پاها

نام دانشجو : ابراهیم قناعتی
رشته دانشجو : علوم ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1384/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برسی تغییرات درجه حرارت در میزان حداکثر اکسیزن مصرفی و زمان بروز خستگی

نام دانشجو : فریده کیخسروی
رشته دانشجو : علوم ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1384/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یک دوره فعالیت منتخب روی برخی ظرفیت های ریوی در کودکان 5تا10 سال مبتلا به آسم ناشی از ورزش

نام دانشجو : لیلا بقئی یزدی
رشته دانشجو : علوم ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1384/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر داروهای استروئید آنابولیک- آندروژنیک بر فعالیت ویژه آنزیم کراتین کیناز سرمی در بدنسازان مرد

نام دانشجو : وحید ایمانی پور
رشته دانشجو : علوم ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1384/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه توان هوازی بیشینه دانش آموزان 17 ساله شهر های شیراز و ارومیه

نام دانشجو : سجاد ولیزاده
رشته دانشجو : علوم ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1383/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پرويسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار

نام دانشجو : فاطمه فرزان فرد
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر چهار هفته مصرف استراگل بر بهبود ظرفیت ورزشی بیماران قلبی مبتلا به آنژین صدری پایدار

نام دانشجو : صدیقه خواست خدایی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار

نام دانشجو : فاطمه فرزان فرد
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/09/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برسی شاخص استرس اکسیداتیو و ظرفیت انتی اکسیدانی تام در دختران ورزشکار هندبالیست و دختران غیر ورزشکار

نام دانشجو : اعظم باقری نجف آبادی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر یک دوره تمرین یوگا بر سطح سروتونین پلاسما زنان افسرده دارای اضافه وزن

نام دانشجو : عصمت امینی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یک مسابقه بوکس بر شاخص آسیب های مغزی a-100bو عوامل التهابی سرمcrpو لکوسیت ها در بوکسور های تیم ملی ایران

نام دانشجو : علی محمدی منش
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی و آمادگی حرکتی بازیکنان حرفه ای و نخبه تنیس روی میز

نام دانشجو : محمد رضا تائیبی پور
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر ژل آلوئه ورا بر قدرت و استقامت موش های صحرایی نر

نام دانشجو : حمید خلیلی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 30 دقیقه فعالیت بیشینه و زیر بیشینه روی دوچرخه کارسنج بردیس لیپیدمی پس از غذا در بیماران دیابتی نوع دو

نام دانشجو : نرگس ارگانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی ایروبیک و ترکیبی همزمان بر پایداری مردان سالمند

نام دانشجو : مسلم ایمانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه شاخصهای آنتروپومتریکی بازیکنان تیم ملی واترپلوی ایران با تیم ملی اسپانیا

نام دانشجو : پویا نکویی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر تمرینات ترکیبی و مکمل منیزیم بر استقامت و خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

نام دانشجو : نسیم معماریان
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر 4 هفته شنا در آب کلر و معمولی به همراه تمرین مقاومتی و مکمل n-acetyl cystein بر سطح کورتیزولcc16و آنزیمaltکبدی در موش های صحرایی نژاد ویستار

نام دانشجو : سهند طباطبایی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی موزون کم فشار بر غلظت هموسیستئین تام پلاسما در زنان سالمند

نام دانشجو : شهلا دهقان
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11