گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: تاثیر چهار هفته مصرف استراگل بر بهبود ظرفیت ورزشی بیماران قلبی مبتلا به آنژین صدری پایدار

نام دانشجو : صدیقه خواست خدایی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارتباط نمایه توده بدنی و الگوی توزیع چربی بدن با سرم لیپیدی خون در دختران فعال و غیر فعال 10 تا 14 سال

نام دانشجو : فهیمه بلوک
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر 5 دقیقه دویدن بر حجم های تنفسی دختران 12 تا 15 ساله شهر کرمان

نام دانشجو : آزاده سیستانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر مسابقات متوالی هندبال بر کورتیزول و ایمونو گلوبولینa بزاقی دختران هندبالیست

نام دانشجو : غزاله ناظم
رشته دانشجو : علوم ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارتباط اختلالات خوردن با سطوح استراحتی گرلین در ورزشکاران نخبه رشته های دارای رده وزنی و رشته های تیمی

نام دانشجو : مریم رجایی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر یک دوره تمرینات با وزنه بر روی تعادل پویا در مردان مسن

نام دانشجو : فرزاد یزدانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یک تمرین استقامتی قدرتی در عملکرد قلبی تنفسی و ترکیب بدنی قایقرانان

نام دانشجو : کتایون اشرف
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر تمرینات پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای بیماران سکته مغزی

نام دانشجو : غلامرضا رحمانی
رشته دانشجو : آسیب شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه تمرین هوازی و مصرف مکمل لیپوهرب بر سطح alt ast alpوggtدر مردان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نام دانشجو : سلیمه صدری
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین ایروبیک و مصرف شنبلیله بر سطح گلوکز انسولین و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دوم

نام دانشجو : فاطمه محمدی دارانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر عملکرد حرکتی و ترس از افتادن در زنان سالمند

نام دانشجو : منیره موسی کاظمی محمدی
رشته دانشجو : آسیب شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یک دوره تمرینات با وزنه بر روی تعادل پویا در مردان مسن

نام دانشجو : فرزاد یزدانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یک برنامه منتخب امادگی جسمانی بر امادگی حرکتی ورزشکاران هندبال

نام دانشجو : امیر جهان بخش
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر ده روز کاهش تدریجی تمرین متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی بر رکورد شنای 200 متر آزاد و برخی از عوامل خونی

نام دانشجو : محمد علی پور
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر مراحل مختلف سیکل ماهانه بر عوامل امادگی جسمانی زنان والیبالیست

نام دانشجو : مریم صدقی پور
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر شش هفته تمرینات منتخب تعادلی بر بهبود تعادل بیماران ام اس

نام دانشجو : افسانه ابتین
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر ریتم روزانه بر عملکرد های ورزشی و متغیر های فیزیولوژیکی سیستم ایمنی شناگران نخبه مرد

نام دانشجو : موسی امیر احمدی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/09/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر ده روز کاهش تدریجی تمرین متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی بر رکورد شنای 200 متر آزاد و برخی عوامل خونی

نام دانشجو : محمد علی پور
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر هشت هفته دویدن و مصرف کلسیم بر استحکام استخوان ران موش های صحرایی ماده عقیم شده

نام دانشجو : محمد جعفری
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/10/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی مردان غیر ورزشکار 18-25 سال

نام دانشجو : فردین محمدی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه قطر ریشه آئورت در بدنسازان حرفه ای و شیرجه روها با شاخص های طبیعی

نام دانشجو : سارا فیروز بخت
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر هشت هفته مصرف سرکه سیب همراه با تمرین مقاومتی بر سطح اینترلوکین-6و مقاومت به انسولین در زنان چاق

نام دانشجو : فرانک موسوی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ماکزس و مکمل گلوتامین بر سطح سرمی آیرزین و توان انفجاری پا در دختران والیبالیست

نام دانشجو : منیره عمومی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تمرین هوازی و مصرف مکمل لیپوهرب بر سطح alt ast alp و ggtدر مردان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نام دانشجو : سلیمه صدری
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر هشت هفته مصرف کراتین 2 و 5 درصد به همراه تمرین مقاومتی بر سطح رنین آلدوسترون و بافت کلیه در موش های کوچک آزمایشگاهی

نام دانشجو : شادی حامدی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11