گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: تاثیر مصرف 8 هفته مکمل روی همراه تمرین بر سطوح il-6وcrpدر بازیکنان نخبه ی زن کاراته

نام دانشجو : الهام حاجی وند
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر 6 هفته تمرین هوازی و مقاومتی توام با مصرف عصاره زرشک سیاه بر سطوح سرمaltوcrpموش های مبتلا به کبد چرب

نام دانشجو : سارا ترکمانه
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و مکمل کلرلا و لگاریس بر سطح crpو tnf زنان چاق افسرده

نام دانشجو : سمیه السادات میریان
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه پهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد هورمون رشد(gh)و فاکتور رشد شبه انسولین (igf-1)در مردان ورزشکار

نام دانشجو : محمود کریمی فرد
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8 هفته تمرین مقاومتی هوازی و ترکیبی بر سطح آیریزین سرمی crpو مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن و چاق

نام دانشجو : مهین خسرویان فر
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه 8 هفته الکتروتراپی ویبریشن و تمرینات مقاومتی بر قدرت بالاتنه پرش عمودی پابکی و انعطاف پذیری والیبالیست های نوجوان

نام دانشجو : کوروش دهقان
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/07/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر هشت هفته تمرینات فرنکل بر تعادل ایستای افراد مبتلا به دیابت

نام دانشجو : مجید عادل مهربان
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ماکزس و مکمل گلوتامین بر سطح سرمی مایوستاتین و توان انفجاری دست در دختران والیبالیست

نام دانشجو : عفت نصری
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر مصرف مکمل کافئین بر سطحcrp il-6 و توان بی هوازی بازیکنان جوان بسکتبال

نام دانشجو : فتانه نعمتی کیا
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه مصرف هشت هفته مکمل کراتین و گلوتامین به همراه تمرین مقاومتی بر سطح ast و altموش های کوچک آزمایشگاهی ماده

نام دانشجو : آرزو رضانیا
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر هست هفته تمرینات منتخب و مصرف سرکه سیب بر سطوح پلاسمایی crpو لکوسیت های خون مردان فعال فوتبالیست غیر حرفه ای

نام دانشجو : محبوبه کاظمی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات ایروبیک مصرف اسید فولیک تمرینات ایروبیک توام با اسید فولیک بر سطح هموسیستئین و مالون دی الدئید پلاسما زنان یائسه

نام دانشجو : نوشین بهارلو
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر 4 هفته مصرف مکمل پروتئین وی تمرین منظم تداومی و ترکیبی از هردوبر سطوح پلاسمایی alt ast alp وgshدر موش صحرایی نر نژاد ویستار

نام دانشجو : مریم سبحانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف دارچین بر شاخص های سندرم متابولیک مردان

نام دانشجو : مهدی حاجی حیدری ورنوسفادرانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه 8 هفته تمرین ایروبیک مصرف زیره سیاه و ترکیبی از هردو بر نیمرخ لیپیدی و توده بدنی دختران دارای اضافه وزن

نام دانشجو : ندا طاهری زاده
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برسی تاثیر 4 هفته مصرف مکمل پروتئین وی تمرین مقاومتی و ترکیبی بر میزان پاسخ ترشح هورمون رشد و زمان صعود در موش های صحرایی نر نژاد ویستار

نام دانشجو : وحید افروغ
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثر هشت هفته تمرینات منتخب بر میزان خستگی کیفیت زندگی و برخی فاکتورهای عملکردی در بیماران مبتلا به ام اس

نام دانشجو : ملک نصیری
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/05/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر 8 هفته مصرف مکمل بتاآلانین و تمرینات مقاومتی هرمی بر میزان تغییرات سطوح استراحتی کارنوزین و اینترلوکین 8 در مردان غیر ورزشکار

نام دانشجو : حمید محمدی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر سطوح آلبومین "بیلی روبین و vo2peakدر بیماران مبتلا به سیروز کبدی کلاسb

نام دانشجو : ندا شهشهانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر تمرینات پیلاتس و ماساژبر سندرم پیش از قاعدگی دختران 15-18 سال شهرستان فریدن

نام دانشجو : شقایق بدیعیان
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8 هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر سطح bdnfو تعلدل مردان سالمند

نام دانشجو : مژگان بنی هاشمی امام قیسی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/07/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر فعالیت هوازی بر مسمومیت کبدی ناشی از القائ ریوی نانو ذرات اکسید آهن

نام دانشجو : آزاده وسیلی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر 10 جلسه ایروبیک در آب بر سطح بتااندورفین سرم و افسردگی خفیف و متوسط زنان

نام دانشجو : راضیه زاده محمد اولیائی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر مصرف دوزهای متفاوت مکمل کافئین بر عملکرد استقامتی ویژه و il-6 بازیکنان فوتبال

نام دانشجو : سپیده پریسا مشعشعی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر مکمل گلوتامین بر کوفتگی عضلانی تاخیری در کاراته کاران نخبه زن پس از یک جلسه تمرین درمانده ساز اکسنتریک

نام دانشجو : خدیجه وزیری وزیر آبادی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11