گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل کراتین و گلوتامین بر سطح سرمی مالون دی آلدءید و بافت کلیه موش های کوچک آزمایشگاهی ماده

نام دانشجو : پریا حقی پور
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر 8 هفته حرکت درمانی در آب و خشکی بر تعادل و کیفیت زندگی بیماران پارکینسون

نام دانشجو : رضا شاه محمدی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه مصرف هشت هفته مکمل کراتین و گلوتامین به همراه تمرین مقاومتی بر سطح alp و آلبومین موش های کوچک آزمایشگاهی ماده

نام دانشجو : عباس اسکندری
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح ast alt مقادیر انسولین و گلوکز ناشتا در مردان مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی

نام دانشجو : اکرم رشیدی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر تمرینات منتخب یوگا روی عملکرد قلبی - تنفسی زنان جوان

نام دانشجو : ولگا هوسپیان
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/04/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر تمرینات هوازی و بی هوازی ویژه بر سطوح هورمون های رشد و تستوسترون مردان جوان

نام دانشجو : کاظم براتی بروجنی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/01/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر تمرینات هوازی مصرف لیورگل و ترکیبی از هر دو بر سطوح altوast سرم در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نام دانشجو : مجید لقا
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/09/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی روایی هم عرض روشهای میدانی تخمین چربی بدن برای زنان 18-40 سال ایرانی

نام دانشجو : مهری توکلی قینانی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/10/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی و مقایسه برخی از عوامل خونی در زنان ورزشکار استقامتی و غیر ورزشکار

نام دانشجو : فریبا پور ولی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1381/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر یک مسابقه بوکس بر شاخص آسیب های مغزی s-100bو عوامل التهابی سرم crpو لکوسیت ها در بوکسور های تیم ملی ایران

نام دانشجو : علی محمدی منش
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی و رشد اجتماعی دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی دارای معلم تربیت بدنی و فاقد معلم

نام دانشجو : عباس حاجی زاده
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1383/05/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر سه روش تمرینی روی توان بی هوازی پسران والیبالیست

نام دانشجو : محمد کمالی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/10/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثر رشد بر برخی از متغیر های آمادگی جسمانی سنین 14-17 سال

نام دانشجو : کرمعلی ایرجی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1378/12/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر دو روش حرکات اصلاحی (روش تمرینی ویژه همراه با ماساژ و روش تمرینی ویژه) بر روی افتادگی شانه دانش آموزان دختر(12-14) ناحیه 1 شهرستان شهرکرد

نام دانشجو : معصومه پیر علی خیر آبادی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مسئولیت مدنی در ورزش

نام دانشجو : حسام زارع مهذبیه
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1385/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر تمرینات منتخب هوازی بر میزان قند خون بیماران دیابتی غیر محتاج به انسولین

نام دانشجو : معصومه علیزاده اوصالو
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1377/05/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه هوش هیجانی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای شهر شیراز

نام دانشجو : فاطمه حق نگهدار
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1384/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی انتقال جانبی مهارت ابشار والیبال

نام دانشجو : غلامرضا کرمی فخر آبادی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/10/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تعیین و مقایسه ارزشهای نسبی و مطلق حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی فوتبالیست های دبیرستانی شیراز در پست های مختلف بازی

نام دانشجو : علی اکبر ملایی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1377/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی میزان ناهنجاریهای اندام فوقانی و تحتانی و ارتباط برخی از متغیر ها با یکدیگر و با تیپ های بدنی دانش آموزان دختر در مقاطع سنی(7-11 سال) دوره دبستان شهر اصفهان و ارائه پیشنهادات اصلاحی -حرکتی

نام دانشجو : ناهید واثقی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1374/10/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثر تمرین مقاومتی سنگین بر ریتم شبانه روزی کورتیزول بزاقی در ورزشکاران مرد بدنساز

نام دانشجو : اردلان شریعت
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مکانیسم و خصوصیات اسیب در فوتبالیست های حرفه ای

نام دانشجو : مصطفی شجاعی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه انتقال دو سویه یادگیری دریبل بسکتبال در دو وضعیت مختلف دست غیر برتر

نام دانشجو : مریم بر زنونی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1382/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر فعالیت ادراکی حرکتی بر هماهنگی چشم و دست دختران 6 و 7 سالهشهر بابل

نام دانشجو : سارا کوهستانی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1383/05/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه بین هوش هیجانی و سطوح مهارت در زنان شناگر

نام دانشجو : الهام مجیدی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11